Η γενοκτονία των Ποντίων στη δημόσια μνήμη και ιστορία: Η περίπτωση του μνημείου στην πλατεία Αλεξάνδρας στον Πειραιά και η ανανοηματοδότηση του παρελθόντος

The Genocide of the Pontians in Public Memory and History: The Case of the Monument in Alexandra Square in Piraeus and the Reading of the Past (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΒΟΥΔΑΚΗΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 21 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. Αιμιλία Σαλβάνου
 8. Αλέξανδρος Τενεκετζής | Ιωάννης Γιαννιτσιώτης
 9. Γενοκτονία των Ποντίων | Δημόσια Σφαίρα | Εθνική Ταυτότητα | Ποντιακή Ταυτότητα | Συλλογική μνήμη | Πλατεία Αλεξάνδρας, Πειραιάς | Τελετές Μνήμης
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 48
 12. 13
  • Ο σκοπός αυτής της εργασίας έγκειται αρχικά στην ανάδειξη ορισμένων πτυχών της έννοιας της «γενοκτονίας» μέσα από το παράδειγμα του Ποντιακού ελληνισμού και  στην ανάδειξη της στην δημόσια σφαίρα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα θα γίνει μια προσπάθεια ανάδειξης των πλαισίων μέσα από τα οποία τόσο οι ίδιοι όσο και το ελληνικό κράτος αντιλαμβάνονται την ίδια τους την ύπαρξη και δομούν ταυτότητες. Τέλος μέσα από την μελέτη αφενός  του μνημείου  στην πλατεία Αλεξάνδρας στον Πειραιά, το οποίο είναι αφιερωμένο στην ημέρα μνήμης της 19ης Μαΐου και αφετέρου των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο σε εκείνο το σημείο, θα γίνει μια προσπάθεια ανάδειξης των μνημονικών διεργασιών, που συντελούνται και συγκροτούν το συλλογικό υποσυνείδητο  ανανοηματοδοτώντας το παρελθόν.

  • The purpose of this paper is initially to highlight certain aspects of the concept of "genocide" through the example of Pontic Hellenism and to highlight it in the public sphere both nationally and internationally. At the same time, an attempt will be made to highlight the frameworks through which both themselves and the Greek state perceive their very existence and construct identities.Finally, through the study on the one hand of the monument in Alexandras Square in Piraeus, which is dedicated to the commemoration day of May 19, and on the other hand of the events that take place every year at that point, an attempt will be made to highlight the commemorative processes, which take place and they constitute the collective subconscious by re-meaning the past 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές