Το Σπίτι Ευρωπαϊκής Ιστορίας - Ανάμεσα στην πολιτική και την μνήμη

The House Of European history -Between politics and memory (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΟΠΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 58
 7. ΚΟΥΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΩ
 8. ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΥΚΗ | ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | Συριάτου , Αθηνά
 9. Συλλογική μνήμη , ευρωπαϊκή μνήμη , ιστορικό τραύμα , πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης
 10. Δημόσια Ιστορία και κράτος
 11. 12
 12. 54
  • Τα μουσεία σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν συνήθως χώρους που συνδέονται έντονα με την Ιστορία και το παρελθόν. Η ίδρυση κι ανάπτυξη των εθνικών μουσείων το 19ο αιώνα έγινε παράλληλα με την ανάπτυξη της ιστοριογραφίας κι ιδιαίτερα της εθνικής ιστορίας, ως ενοποιητικός παράγοντας των νέων εθνικών κρατών. Μέχρι τις μέρες μας ο στενός δεσμός των τριών θεσμών, του μουσείου, της ιστορίας και του έθνους, είναι ορατός στην πλειοψηφία των μουσείων σε όλον τον κόσμο, τα οποία ακολουθούν τον παραδοσιακό τρόπο παρουσίασης και νοηματοδότησης των εκθεμάτων.  Με γνώμονα τα παραπάνω, η ίδρυση του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας γεννά αρκετά ερωτήματα, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα Κοινοβούλιο αποφασίζει να κατασκευάσει ένα μουσείο.

   Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει:

   • τους λόγους ίδρυσης του μουσείου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
   • το αφήγημα που ακολουθεί η μόνιμη έκθεση και την ιστορική αντίληψη στην οποία βασίζεται
   • τι ορίζεται ως ευρωπαϊκή ιστορία; Ποια είναι τα ιστορικά τραύματα που πρέπει να ξεπεραστούν; Ποια μνήμη προβάλλεται, ποιες σιωπές επιβάλλονται και τελικά ποια αντίληψη επιδιώκεται να διαμορφώσουν οι επισκέπτες.
   • κατά πόσο, τόσο η μόνιμη έκθεση και οι περιοδικές εκθέσεις αντανακλούν και συνδέονται με τις πολιτικές του προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση


  • Museums around the world are usually places that are strongly associated with history and the past. The establishment and development of national museums in the 19th century took place in parallel with the development of historiography and especially of national history, as a unifying factor of the new national states. To this day, the close bond between the three institutions, the museum, history, and the nation, is visible in the majority of museums around the world, which follow the traditional way of presenting and giving meaning to the exhibits. Based on the above, the establishment of the House of European History raises several questions, as it is the first time that a Parliament decides to build a museum.

   The purpose of this essay is to study:

   • the reasons for establishing the museum by the European Parliament.
   • the narrative that the permanent exhibition follows and the historical perception on which it is based
   • what is defined as European history? What are the historical traumas that must be overcome? What memory is projected, what silences are imposed and finally what perception is sought to be formed by the visitors.
   • to what extent, both the permanent exhibition and the periodic exhibitions reflect and are linked to the policies promoted by the European Union
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές