Οι ιστορίες της Σελήνης: Η αξιοποίηση του Ψηφιακού Δράματος και της Ψηφιακής Αφήγησης σε μία επίσκεψη μαθητών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Moon stories: The use of digital drama and digital storytelling in a student visit to the National Observatory of Athens (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΚΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Τζιφόπουλος, Μενέλαος
 8. Τζιφόπουλος, Μενέλαος | Μακρή, Αικατερίνη | Νικαλάου, Πασχάλης
 9. Ψηφιακή Αφήγηση, Ψηφιακό Δράμα, Μη τυπική εκπαίδευση
 10. Ψηφιακή Αφήγηση
 11. 2
 12. 22
 13. 11
  • Η Ψηφιακή Αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως στην εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση. Πολλές μελέτες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, οι οποίες παρουσιάζουν την Ψηφιακή αφήγηση ως ένα καινοτόμο μέσο προσέγγισης διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, γεγονός που της αποδίδει μία θέση στη φαρέτρα του εκπαιδευτικού, ο οποίος απαιτείται, πλέον, να προσεγγίσει μία γενιά μαθητριών/των πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες, όσον αφορά στη σχέση της με την τεχνολογία.

   Το Ψηφιακό Δράμα αποτελεί μία υβριδική μορφή θεάτρου η οποία έρχεται να προσθέσει νέους τρόπους προσέγγισης του Δράματος στην Εκπαίδευση πιο κοντά στους σύγχρονες ανάγκες των μαθητριών/των. Η χρήση του στην εκπαίδευση έχει κάνει την εμφάνιση της τα τελευταία χρόνια και αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο που στοχεύει στη ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών.

   Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η χρήση της Ψηφιακής Αφήγησης και του Ψηφιακού Δράματος στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μία πρόταση εκπαιδευτικής δράσης που λαμβάνει χώρα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης, η οποία απευθύνεται σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Αφού, λοιπόν, παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκε η συγκεκριμένη δράση θα γίνει η παρουσίαση της συγκεκριμένης δράσης και των αποτελεσμάτων της.

  • Digital Storytelling can be used in various ways in the educational process in both formal and informal education. Many studies have been done in recent years that present Digital Storytelling as an innovative means of approaching various knowledge subjects, which assigns a place in the quiver of the teacher, who now has to approach a generation of students very different from the previous ones, in terms of it's about their relationship with technology.

   Digital Drama is a hybrid form of theater that comes to add new ways of approaching Drama in Education closer to the modern needs of students. Its use in education has made its appearance in recent years and is an innovative way that aims to expand children's imagination and creativity.

   In this masters’ dissertation, we are gonna study  the use of Digital Storytelling and Digital Drama in the context of non-formal education. More specifically, this is a proposal for an educational activity that takes place at the National Observatory of Athens at the Pentelis’ Visitor Center, which is oriented towards  Kindergarten  students and the first grades of Primary School students. After examining the theoretical framework on which the specific action was based, the presentation of the specific action and its results will take place.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές