Το «Πολυτεχνείο» ως σχολική γιορτή και ιστορία, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην πόλη των Ιωαννίνων: 1974-2010.

The “Polytechnic” as a school celebration and history, in secondary education in the city of Ioannina: 1974-2010. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. Συριάτου, Αθηνά
 8. Αποστολίδου, Ελένη | Αθανασιάδης, Χάρης
 9. Εξέγερση, Πολυτεχνείο, Σχολικές γιορτές, Ιστορία, καθηγητές, Δευτεροβάθμια, Φοιτητές, 17 Νοεμβρίου, τύπος, πληροφορητής.
 10. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Δημόσια Ιστορία/ ΔΙΣ53
 11. 88
 12. 2
  • Η έρευνα για τις σχολικές εορτές του Πολυτεχνείου στα Ιωάννινα στηρίζεται στον προφορικό λόγο. Η μέθοδος της αφήγησης έχει μια ιδιαίτερη έλξη. Κάθε άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας διηγείται με το δικό του τρόπο όσα είδε και όσα έζησε. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά βλέπουμε μια διαφορετική πτυχή της ιστορικής πραγματικότητας. Στην παρούσα εργασία με τη συμβολή του τοπικού τύπου των Ιωαννίνων, μαζί με τις συνεντεύξεις και τη βιβλιογραφία, παρουσιάζεται η πολυπολιτισμική ιστορία της πόλεως των Ιωαννίνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου ως τη Μεταπολίτευση μέσα από τις σχολικές γιορτές. Η ιστορική έρευνα φτάνει έως και σήμερα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι μέσα στο πέρασμα του χρόνου και την αλλαγή των γενεών, όπου οι ιδεολογικοπολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες εξελίσσονται με γοργό ρυθμό, αναδεικνύεται πώς η γιορτή του Πολυτεχνείου περνάει από γενιά σε γενιά. Οι διαχρονικές αξίες και τα διδάγματα που απορρέουν από τις γιορτές παραμένουν ως τις μέρες μας και αυτό οφείλεται στους καθηγητές, κυρίως της δημόσιας εκπαίδευσης που εφευρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους διδασκαλίας, έτσι ώστε να τα διατηρούν αναλλοίωτα.

  • The study of school celebration events dedicated to the sedition of the polytechnic university, Athens 1973, is based on the oral conduction of information (oral delivery of history). Narration, as a method can be very magnetic and alluring, as every person around us has their own story to tell according to their experiences. This leads to our seeing a different aspect of a reality, historically acclaimed. In this project, which was waged consulting the regional press, interviews and the annotated bibliography, the multicultural history of Ioannina, from the incident of '73 to the regime change, comes through the specific school events. The historic research covers up to the present day and it is important that the celebration of such a rebellion is bequeathed to each generation, despite the transformation times brings on to the idealism, politics, economy, technology and interaction among generations. The amaranthine values and teachings bestowed by such edifying events, remain and this can be attributed to the teachers, especially those working in the public domain who relentlessly find new ways of teaching, so tradition and history pass down to the young unaltered.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές