Ψηφιακή Αφήγηση και ανάγνωση χαρτών στο νηπιαγωγείο: Δημιουργική επανασύνθεση λαϊκών παραμυθιών Ελλάδας και Κύπρου.

Digital Storytelling and map reading in kindergarten: Creative reconstruction of Greek and Cypriot folk tales. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΕΧΤΣΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Μακρή, Αικατερίνη
 8. Μακρή, Αικατερίνη | Μουλά, Ευαγγελία | Καγιαλής, Παναγιώτης
 9. Ψηφιακή Αφήγηση, ανάγνωση χαρτών, νηπιαγωγείο, λαϊκά παραμύθια
 10. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) / ΔΓΡ63: Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση
 11. 2
 12. 32
 13. 15
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η Ψηφιακή Αφήγηση ως εργαλείο μάθησης και τα λαϊκά παραμύθια ως πλαίσιο πολιτισμικών στοιχείων των μαθητών του νηπιαγωγείου μπορούν να εμπλουτίσουν τον ψηφιακό χάρτη με σκοπό την διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και την γόνιμη αφομοίωση των γεωγραφικών πληροφοριών. Η εργασία προσεγγίζει με έναν διαφορετικό και καινοτόμο τρόπο την ανάγνωση ψηφιακών χαρτών, στο πλαίσιο της οποίας ένας ψηφιακός διαδραστικός χάρτης, ο οποίος περιέχει την ψηφιακή ιστορία, δημιουργήθηκε από τους μαθητές. Η ιστορία είναι χωρισμένη σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί ένα σταθμό στο ταξίδι του ήρωα στον ψηφιακό χάρτη. Στο Θεωρητικό Μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στην αφήγηση και τα λαϊκά παραμύθια, στην ψηφιακή αφήγηση και τη χρήση Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), στην ανάγνωση χαρτών στο νηπιαγωγείο και, τέλος, στον συνδυασμό της ψηφιακής αφήγησης λαϊκών παραμυθιών με τους χάρτες. O σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης, το ερευνητικό πλαίσιο και τα συμπεράσματα της έρευνας αναλύονται στο Ερευνητικό Μέρος της εργασίας.
  • This thesis focuses on the way Digital Storytelling as a learning tool and folk tales as context of cultural elements of kindergarten students can enrich the digital map with the aim of the interdisciplinary approach to knowledge and the fruitful assimilation of geographical information. The work approaches in a different and innovative way the reading of digital maps, in the context of which a digital interactive map, containing digital story, was created by students. The story is divided into three parts, each one of which is a turning point in the hero's journey on the digital map. In the Theoretical Part of the thesis, a reference is made to storytelling and folk tales, digital storytelling and the use of ICT, map reading in kindergarten and, finally, the combination of digital storytelling of folk tales with maps. The plan of the educational intervention, the research framework and the conclusions of the research are analyzed in the Investigative Part of the work.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές