Η ιστορία της Κυψέλης

The history of Kypseli (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΛΙΔΑ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. Νεοκλασικισμός, Μοντερνισμός, αστικοποίηση, τοπόσημα, κοινοτική μνήμη
 9. ΔΙΣ55
 10. 1
 11. 86
 12. 4
  • Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της ιστορίας της Κυψέλης, η οποία αποτελεί μία γειτονιά του κέντρου της Αθήνας. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθεί η ιστορική συνέχεια μιας συνοικίας, η οποία διαμορφώθηκε σταδιακά ακολουθώντας την πολεοδομική εξέλιξη και τις πληθυσμιακές μεταβολές της πρωτεύουσας. Παράλληλα, να τονιστεί η σημασία της γειτονιάς στην συγκρότηση της συλλογικής μνήμης και στην ειρηνική συνύπαρξη και ενσωμάτωση των κατοίκων ποικίλων εθνοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή.

   Η Κυψέλη, με τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους και τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα, ήταν αρχικά μια εξοχική περιοχή που την διέσχιζε το Ρέμα Λεβίδη. Μέχρι το 1922, η Κυψέλη παραμένει αραιοκατοικημένη και περιλαμβάνει κυρίως οικίες χτισμένες σύμφωνα με τον Νεοκλασικό ρυθμό. Η αστικοποίηση της περιοχής ξεκινάει την περίοδο του Μεσοπολέμου και κυρίως την δεκαετία του 1930, όταν η δόμηση γίνεται πυκνότερη και οι πρώτες πολυκατοικίες κάνουν την εμφάνισή τους. Ο νεοκλασικισμός υποχωρεί και επικρατούν αντικλασικιστικά ρεύματα (Art Nouveau, Art Deco) και κυρίως ο μοντερνισμός. Η αστικοποίηση κορυφώνεται κατά την μεταπολεμική περίοδο, ειδικότερα στις δεκαετίες του 1950 και 1960. Η αλματώδης πληθυσμιακή αύξηση και τα επακόλουθα στεγαστικά προβλήματα οδήγησαν στην καθιέρωση της πολυκατοικίας ως τον ενδεδειγμένο τύπο κατοικίας.  Η αντιπαροχή είχε ως αποτέλεσμα την κατεδάφιση κτηρίων του 19ου αι. και του Μεσοπολέμου, καθώς επίσης την οικοδόμηση πολυκατοικιών τυποποιημένης μορφής. Παρόλα αυτά η Κυψέλη παραμένει μια ζωντανή πολυεθνική γειτονιά, ενώ τμήμα του κτηριακού αποθέματος του παρελθόντος έχει διατηρηθεί και αποκατασταθεί, χάρη στις προσπάθειες των ενεργών πολιτών.

  • The aim of this study is to present the history of Kypseli, which is a neighbourhood in the centre of Athens. It highlights the historical continuity of a neighbourhood, which was gradually formed following the urban development and population changes of the capital. At the same time, the research focuses also on the importance of the neighbourhood in the formation of the collective memory and the peaceful coexistence and integration of the inhabitants of various nationalities in order to achieve social cohesion.

   Kypseli, with the creation of the modern Greek state and the transfer of the capital from Nafplio to Athens, was originally a country area crossed by the Levidi Stream. Until 1922, Kypseli remained sparsely populated and it included mainly houses built in the Neoclassical style. The urbanization of the area began in the inter-war period and mainly in the 1930s, when building construction became denser and the first apartment buildings appeared. Neoclassicism declined and anti-classical trends (Art Nouveau, Art Deco), especially modernism, prevailed. Urbanization peaked in the post-war period, particularly in the 1950s and 1960s. Rapid population growth and the resulting housing problems led to the introduction of the apartment building as the appropriate type of housing.  This resulted in the demolition of 19th century and inter-war buildings and the construction of standardized apartment blocks. Nevertheless, Kypseli remains a vibrant multi-ethnic neighbourhood, while part of the building stock of the past has been preserved and restored, thanks to the efforts of the active citizens.


 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές