Γλωσσική μεταβολή σε διοικητικά έγγραφα που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού (περίοδος 1975-2020): Θεωρητικές προεκτάσεις και τρόποι αξιοποίησης διαχρονικών σωμάτων κειμένων στη διδακτική πράξη

Linguistic change in public administrative documents concerning the profession of a pharmacist (era 1975-2020): Theoretical extensions and methods of utilizing the corpus of greek texts in teaching practice (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΓΑΛΙΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 55
 7. Γεωργακόπουλος, Αθανάσιος
 8. Γεωργακόπουλος, Αθανάσιος | Μαρκόπουλος, Θεόδωρος | Μαγουλά, Ευγενία
 9. γλωσσική μεταβολή | σώματα κειμένων | γλώσσα διοίκησης | language change | corpus (σώμα κειμένων) | language of administrative documents
 10. Σύγχρονες Τάσεις Στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς
 11. 47
 12. 2
 13. Πίνακες , Διαγράμματα , Φωτογραφίες
  • Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να πετύχει ένα διπλό στόχο: αφενός να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω γλωσσολογική έρευνα στη γλώσσα της Διοίκησης και αφετέρου να ανοίξει το διάλογο με θέμα την ένταξη των διοικητικών εγγράφων στο Ελληνικό Σώμα Κειμένων και, μέσω αυτού, την αξιοποίησή τους στην δεύτερη βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Αρχικά, προσεγγίζεται θεωρητικά το φαινόμενο της γλωσσικής μεταβολής, που ως φυσικό και αναπόφευκτο φαινόμενο εντοπίζεται σε κάθε γλώσσα, επομένως και στην ελληνική, παρά τις ενδεχόμενες κοινωνικές και επιστημονικές αντιδράσεις που εγείρει. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ως κειμενικό είδος αυτό των εγγράφων της δημόσιας διοίκησης σε συνδυασμό με τις οργανωμένες προσπάθειες γλωσσικής ρύθμισής τους, στα γενικότερα πλαίσια της κρατικής γλωσσικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, αρχής γενομένης από το 1976. Μέσα από την εξέταση διοικητικών κειμένων που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού και καλύπτουν χρονικά το διάστημα από το 1975 έως το 2020, προτείνεται η δημιουργία ενός νέου corpus που έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί τους ερευνητές με πληροφορίες που μπορούν να στοιχειοθετήσουν γλωσσικές θεωρίες και φαινόμενα όπως αυτό της γλωσσικής μεταβολής. Μέσα από το υπό εξέταση δείγμα κειμένων που λειτουργεί εν είδει υπο-corpus, εξετάζεται η ελληνική γλώσσα διαχρονικά μέσα από μια κατά βάση ποιοτική γλωσσολογική έρευνα. Παρουσιάζονται, επίσης, οι δυνατότητες αξιοποίησης κειμένων δημόσιας διοίκησης στην εκπαίδευση στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ιδίως στη Β’ τάξη Λυκείου. Για το λόγο αυτό επιλέγονται κείμενα από το corpus που χρησιμοποιείται για την έρευνα, υπακούοντας στις επιταγές των σύγχρονων παιδαγωγικών πορισμάτων των πολυγραμματισμών και του λειτουργικού μοντέλου προσέγγισης των κειμένων.

  • The present thesis has a two-fold goal: first, to initiate further linguistic research in the language of administration and second to open the dialogue on the possibility of including administrative documents in the Corpus of Greek Texts and, through this, their exploitation in secondary education. Initially, I discuss the the phenomenon of language change, which -as a natural and inevitable phenomenon- is found in every language, therefore also in Greek, despite the potential social and scientific reactions it raises. Then I present the text type of public administration documents together with the efforts for regulating their language and situate this presentation within the general context of the state language reform in Greece, starting from 1976. In a next step, focusing on the administrative texts specifically of pharmacists, I propose the creation of a new corpus that has the potential to supply researchers with information about such phenomena as that of language change. The sample of texts in question, which serves as a sub-corpus, is used for the study of Greek across different periods of time. These administrative documents can be included in the Corpus of Greek Texts, as a corpus that can serve not only the needs of some possible linguistic research, but also the needs of the educational process. The possibilities of using such texts in education are presented as part of teaching Modern Greek in education and especially in the second class of high school. The use of the above corpus texts in teaching, can meet the demands of modern pedagogical findings of multiliteracies and the functional approach model of texts.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές