Αναπαραστάσεις του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου: Διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης του λόγου του διαδικτύου στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού

Representations of the contemporary digital world: Didactic suggestions for utilizing the Internet word in the framework of critical literacy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΓΚΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 49
 7. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 8. Μάρκογλου, Αγγελική | Οικονομάκου, Μαριάνθη
 9. Κριτική ανάλυση λόγου, κριτικός γραμματισμός, τεχνολογία, ψηφιακή εποχή, Πολυγραμματισμοί
 10. ΑΔΕ71: Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα
 11. 1
 12. 28
 13. 2
  • Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη και την αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογικών εφαρμογών. Τα τελευταία χρόνια, έχουν σημειωθεί ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, οι οποίες μάλιστα, επιταχύνθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Τα τεχνολογικά μέσα και οι ψηφιακές εφαρμογές έχουν διεισδύσει σ’ όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, συνθέτοντας μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία μελετά τις διαστάσεις του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου μέσα από δημοσιογραφικά άρθρα που πραγματεύονται τις διαδικασίες του ψηφιακού μετασχηματισμού και το θέμα της τεχνολογίας γενικότερα. Σε πρώτο στάδιο, αξιοποιώντας τα εργαλεία της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, επιχειρήθηκε η κριτική ανάλυση των κειμένων με βάση τη ΣΛΓ του Halliday και την γραμματική του οπτικού σχεδιασμού. Βασικό αντικείμενο μελέτης σ’ αυτή τη διαδικασία αποτέλεσαν οι λεξικογραμματικές επιλογές των συντακτών/τριών και το ιδεολογικό υπόβαθρο των κειμένων, προκειμένου να αναδειχθεί η οπτική της κοινωνικής πραγματικότητας που οικοδομείται σ’ αυτά. Σκοπός της εργασίας είναι ο εντοπισμός των γλωσσικών μηχανισμών και η παρουσίαση των διαφορετικών αναπαραστάσεων του ψηφιακού κόσμου που βρίσκονται στα συγκεκριμένα άρθρα. Τα συμπεράσματα από την ανάλυση των κειμένων χρησιμοποιήθηκαν στο τέλος της εργασίας για τη δημιουργία μιας διδακτικής πρότασης στο πλαίσιο του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας της Β’ τάξης του Λυκείου. Η διδακτική αξιοποίηση των κειμένων στηρίζεται στο μοντέλο των Πολυγραμματισμών και έχει ως στόχο την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού των μαθητών/ τριών.
  • Today’s era is characterized by the development and increasing use of new technological applications. In recent years, there has been rapid progress in the field of technology, which accelerated during the pandemic period. Technological means and digital applications have penetrated into all aspects of human activity, composing a new digital reality. Taking the above into consideration, the present study examines the range of the modern digital world through journalistic articles which deal with the processes of digital transformation and the topic of technology in general. As a first step, taking advantage of the tools of Critical discourse analysis, the texts was attempted based on Halliday’s Systemic Functional Grammar (SFG) and the grammar of visual design. The main study object in this process was the lexicogrammatical choices of the editors and the ideological background of the texts, so that the prominence is given to the viewpoint of the social reality which is constructed in them. Moreover, the aim of the study is the detection of the linguistic mechanisms and the display of the different representations of the digital world found in the specific articles. The results of the texts analysis were used at the end of the study as a recommendation of a teaching approach within the framework of the Modern Greek language course of the second grade of senior high school. The didactic employment of the texts is based on the multiliteracies model and aims to cultivate the student’s critical literacy.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές