Η Ελληνική Κλωστοϋφαντουργία (1970-2000). Η ιστορία του κλάδου μέσα από προφορικές μαρτυρίες εργαζομένων στις βιομηχανίες της Αθήνας και του Πειραιά.

The Greek Textile Industry (1970-2000). The history of the industrial sector through oral testimonies of the workers in the factories of Athens and Piraeus. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 15 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 58
 7. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ, ΔΕΣΠΩ
 8. Αντώνης, Αντωνίου | Δαλκαβούκης Βασίλης
 9. κλωστοϋφαντουργία, Αθήνα, Πειραιάς, προφορική ιστορία, συνδικαλισμός
 10. Προφορική Ιστορία
 11. 1
 12. 39
 13. 5
  • Η κλωστοϋφαντουργία υπήρξε από τους σημαντικότερους μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας . Μέσα στο τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα σημειώθηκε η τελευταία περίοδος ακμής του κλάδου και στη συνέχεια επακολούθησε η ύφεση και η παρακμή του. Η συγκεκριμένη εργασία καταπιάνεται με την ανάδειξη της ιστορίας της κλωστοϋφαντουργίας στην Αθήνα και τον Πειραιά εκείνα τα χρόνια με τη βοήθεια της προφορικής ιστορίας. Αφενός, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο κλάδος και αναδεικνύει τους σημαντικότερους λόγους που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή. Αφετέρου, θίγονται ζητήματα που πλαισιώνουν την ιστορική εξέλιξη του κλάδου και αφορούν στις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου, στις αναπτυξιακές πολιτικές του κράτους, στην εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος και στις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια. Κεντρική θέση στη διερεύνηση αυτής της ιστορίας κατέχουν οι συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας που διενεργήθηκαν για τους σκοπούς της εργασίας με έξι παλιούς εργαζόμενους στον κλάδο, πέντε άνδρες και μία γυναίκα. Οι αφηγήσεις τους προσφέρουν σε πολλές περιπτώσεις μια διαφορετική ματιά πάνω στην ιστορία του κλάδου και τονίζουν πτυχές που δεν αποτυπώνονται σε πιο επίσημα αφηγήματα.     

  • Textiles used to be one of the most important processing sectors of the Greek industry. It experienced a final period of prosperity during the last quarter of the twentieth century, after which followed its decline and ultimate decay. This study attempts to showcase the history of the textile industry in Athens and Piraeus during those years, with the help of oral history. On the one hand, it investigates the way in which the textile industries evolved and demonstrates the most significant causes that played a part to this evolvement. Also, it discusses issues that encompass the historic progress of the sector and relate to the political affairs of the time, the developmental policies of the state, the evolution of the trade unionism, and the working conditions in the factories. At the core of this examination are oral history interviews, which conducted for the purposes of this study with six former workers in the industry, five men and one woman. Their accounts in many cases offer a different perspective of the sector’s history and highlight aspects that are not usually captured in the official narratives.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.