1922-1930:Η έλευση των Μικρασιατών προσφύγων, η αποκατάσταση και η ενσωμάτωση τους στην Ελληνική κοινωνία, μέσα από τον Προσφυγικό Τύπο της εποχής.

1922-1930: The arrival of Asia Minor refugees, their rehabilitation and integration into Greek society, through the Refugee Press of the era. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΜΠΑΝΙΖΙΩΤΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. ΒΛΑΣΙΔΗΣ, ΒΛΑΣΙΟΣ
 8. ΜΠΑΛΤΑ ΝΑΣΗ, ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
 9. Τύπος, Προσφυγικός Τύπος Αθηνών, Μικρασιατική καταστροφή, Μεσοπόλεμος, Μικρασιάτες πρόσφυγες, έλευση προσφύγων, ανταλλαγή πληθυσμών, αποκατάσταση, ενσωμάτωση.
 10. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /ΔΙΣ
 11. 33
 12. 6
  • Το προσφυγικό ζήτημα το οποίο προέκυψε μετά την Μικρασιατική καταστροφή ήταν ένα απο τα σημαντικότερα κεφάλαια της Ελληνικής Ιστορίας, με το οποίο ασχολήθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σοβαρότητα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης της εποχής. Ο Προφυγικός Τύπος μέσω του οποίου ερευνήσαμε τα γεγονότα της περιόδου 1922-1930 (απο την έλευση των προσφύγων έως και το σύμφωνο φιλίας του 1930) ήταν ένα βήμα για την έκφραση των προσφύγων και την προώθηση των αιτημάτων τους, πεδίο στο οποίο αναπτύσσεται διάλογος εντός του προσφυγικού κόσμου καθώς και ως μέσο και μορφή παρέμβασης στο δημόσιο λόγο. Τα γεγονότα όπως: Η έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα το 1922, τα προβλήματα υγείας απο τις συνθήκες διαβίωσης τους, η εγκατάσταση τους στις πόλεις αλλά και στις αγροτικές περιοχές, οι σχέσεις γηγενών προσφύγων, η ανταλλαγή των πληθυσμών, οι ανταλλάξιμες περιουσίες, η ενσωμάτωση και αποκατάσταση τους, η οργάνωση τους σε σωματεία και συλλόγους, τα επαγγέλματα που ασκούσαν, η εκπαίδευση των προσφύγων, τα εκλογικά δικαιώματα τους, απασχόλησαν την ειδησεογραφία. Στόχοι της παρούσας έρευνας είναι: Να ερευνηθούν μέσα απο τον προσφυγικό Τύπο της εποχής τα γεγονότα καθώς και οι πτυχές τους. Να αξιολογηθεί ο προσφυγικός Τύπος όχι μόνο ως μέσο μετάδοσης των πληροφοριών και διαμόρφωσης της κοινής γνώμης αλλά και να γίνει αξιολόγηση του προσφυγικού Τύπου ως εργαλείου πολιτικής, πολιτιστικής και πνευματικής δραστηριότητας αλλά και ως ένα μέσο διεκδίκησης των νόμιμων δικαιωμάτων του προσφυγικού κόσμου.

  • The refugee issue that arose after the Asia Minor catastrophe was one of the most important chapters in Greek history, with which the Greek media of the era dealt with particular interest and seriousness. The refugee press through which we researched the events of the period 1922-1930 (from the arrival of the refugees to the friendship pact of 1930) was a step for the expression of the refugees and the promotion of their demands, a field in which a dialogue develops within the refugee world as well as a means and form of intervention in the public discourse. The events such as: The arrival of the refugges in Greece in 1922, the health problems from their living conditions, their settlement in the cities but also in the rural areas, the relations of native refugees, the change of populations, the exchange of their properties, their integration and rehabilitation, the professions they practiced, their organization in unions and associations, the education of the refugees, their electoral rights, occupied the news. The objectives of this research are: To investigate the events and their aspects through the refugee press of the era. To evaluate the refugee press not only as a means of transmitting information but also as a means of shaping public opinion. But also to evaluate the refugee press as a tool of political, cultural and intellectual activity but also as a means of asserting the legal rights of the refugee world.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές