Έμφυλες ταυτότητες και πρακτικές μητρότητας στον διαδικτυακό λόγο: Η περίπτωση των ιστολογίων για μαμάδες (mommy-blogs)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΤΟΥΣΑΚΗ-ΠΑΛΛΕ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΚΑΜΗΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
 8. mom-shaming | έμφυλα στερεότυπα | ταυτότητες | κριτική ανάλυση λόγου | μέσα κοινωνικής δικτύωσης | gender stereotypes | identities | critical discourse analysis | social media
 9. ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
 10. 1
 11. 59
 12. 58
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το φαινόμενο του mom-shaming μέσω του οποίου αναπαράγονται και προωθούνται έμφυλες ταυτότητες και στερεότυπα για τον ρόλο της μητέρας. Παράλληλα, έχοντας την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση λειτουργεί καταλυτικά στην άρση τέτοιου είδους στερεοτυπικών αντιλήψεων, η εργασία πλαισιώνεται από διδακτική πρόταση. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, όπου αποσαφηνίζονται έννοιες οι οποίες αποτελούν θεμέλια για την ανάλυση των δεδομένων που ακολουθεί. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο και πραγματοποιείται η ανάλυση του συλλεχθέντος υλικού με τη βοήθεια του τρισδιάστατου μοντέλου του Fairclough στο πλαίσιο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, μέσω της οποίας αποπειράται η διερεύνηση των μη εμφανών τρόπων με τους οποίους διάφοροι σημειωτικοί πόροι, όπως η γλώσσα και η εικόνα, συντηρούν και αναπαράγουν αναχρονιστικές αντιλήψεις για τη μητρότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, παρουσιάζεται ένα διδακτικό σχέδιο στο πλαίσιο του μαθήματος Έκφραση-Έκθεση για τη Β’ Λυκείου βασισμένο στην παιδαγωγική του μοντέλου των πολυγραμματισμών και την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, μέσω των οποίων επιδιώκεται η μαθητική κοινότητα να αναπτύξει κριτική σκέψη και κριτική γλωσσική επίγνωση αλλά και να προβληματιστεί για το εν λόγω φαινόμενο, ώστε αφενός να αναγνωριστούν και αφετέρου να αποδομηθούν τα έμφυλα στερεότυπα της μητρότητας.

  • This M.A. Dissertation investigates the phenomenon of mom-shaming through which gender identities are reproduced and promoted, coupled with stereotypes concerning the role of mothers. Alongside, believing that education acts as a catalyst in the removal of such perceptions, the project is framed by an educational proposal. Specifically, at first the theoretical framework is presented in which several concepts are clarified, constituting foundations for data analysis. Subsequently, the methodological framework is presented and the analysis of the collected material is carried out through Fairclough’s three-dimensional model in the context of Critical Discourse Analysis, attempting the investigation of non-obvious ways in which various semiotic resources, like language and images, maintain and reproduce obsolete conceptions of motherhood at social media. Finally, a lesson plan is presented for Greek Language Teaching in the second class of high school, based on the pedagogy of Multiliteracies and the collaborative approach, through which student community is not only urged to develop critical thinking and critical language awareness, but also to be concerned about this phenomenon so as to recognize and deconstruct gendered stereotypes of motherhood.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές