Μορφολογική περιγραφή της κλίσης των αρχαιόκλιτων ουσιαστικών και επιθέτων της Ελληνικής. Μία σύγχρονη διδακτική προσέγγιση για τις τάξεις του Γυμνασίου

Morphological description of the declension of archaic Greek nouns and adjectives. A contemporary teaching approach for middle school classrooms. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΛΑΛΜΑΤΖΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Ρεβυθιάδου, Ανθούλα
 8. Ρεβυθιάδου Ανθούλα, Μελισσαροπούλου Δήμητρα, Αγγελική Τσόκογλου
 9. Αρχαιόκλιτα ουσιαστικά, αρχαιόκλιτα επίθετα, διδακτική προσέγγιση
 10. ΑΔΕ60 Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για Εκπαιδευτικούς
 11. 14
 12. 41
 13. 17
 14. εικόνες, πίνακες, ανάλυση
  • Παρά την εξάλειψη της καθαρεύουσας τον προηγούμενο αιώνα, η επίδραση των αρχαιοπρεπών και των καθαρευουσιακών στοιχείων μπορεί ακόμη να φανεί στην Κοινή Νεοελληνική (ΚΝΕ), καθώς πολλοί τύποι έχουν παραμείνει σε ολα τα επίπεδα της γλώσσας, ιδίως στη μορφολογία και το λεξιλόγιο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει το αρχαιοπρεπές ονοματικό στοιχείο της νέας ελληνικής, όπως αυτό εμφανίζεται στο μορφολογικό επίπεδο των σχολικών και (μη) γραμματικών. Αρχικά, προσφέρεται μια ευρεία επισκόπηση του λόγιου στοιχείου και ακολουθεί μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται οι λόγιοι τύποι στα εγχειρίδια γραμματικής για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, ξεκινώντας από τη Νεοελληνική Γραμματική του Τριανταφυλίδη και φτάνοντας μέχρι τις πιο πρόσφατες γραμματικές, όπως είναι η Γραμματική που συνέγραψαν οι Φιλιππάκη - Warburton κ.ά και η Γραμματική της Νεοελληνικής Γλώσσας που συνέγραψαν οι Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου. Τέλος, παρουσιάζονται τρόποι εφαρμογής αυτών των μορφολογικών σχηματισμών στη διδασκαλία, καθώς και διδακτικά σενάρια με ενσωματωμένες ασκήσεις.    

  • Despite the elimination of Katharevousa in the last century, the infuence of the archaic and purely academic element can still be seen in Koine Neohellenic (KNE), as many academic types have remained at all levels of the language, especially in morphology and vocabulary. The aim of this paper is to describe the academic archaic nominal element of Modern Greek as it appears at the morphological of school (and non school) grammars. Firts, a broad overview of thw scholastic element is offered, followed by an analysis of the way in which scholastic forms are presented in grammar textbooks for the teaching of Modern Greek, starting with Triantaphylldes' Neohellenic Grammar and extending to more recent grammars, such as the Grammar written by Filippaki - Warburton et al. and the Grammar of Modern Greek written by Hatzisavvidis & Hatzisavvidou. Some reference grammars are also examined. Finally, ways of applying these morphological formations in teaching are presented, as well as teaching scenarios with embedded excercises. 

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές