«Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση και η εφαρμογή της στο μάθημα της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Η παρουσίαση των οργάνων (α’ γυμνασίου)  Η μουσική της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου- το χαϊκού (β’ γυμνασίου)  Η περίπτωση των Queen και της Rock μουσικής(γ’ γυμνασίου)»

“The use of digital storytelling in education and its application in the music lesson in secondary education. • The presentation of the instruments (1st high school) • The music of the land of the rising sun - the haiku (2nd high school) • The case of Queen and Rock music (3rd high school) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νικολοπούλου, Κωνσταντίνα
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιανουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Βακάλη, Άννα
 8. Μουλά, Ευαγγελία
 9. Δημιουργική Γραφή | Ψηφιακή Αφήγηση | Μουσική | Παρουσίαση Οργάνων | Χαϊκού | Ροκ Μουσική | Εκπαίδευση
 10. Δημιουργική Γραφή / ΔΓΡ50
 11. 16
 12. 40
  • Η αφήγηση είναι ένας διαχρονικός τρόπος διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας της ανθρωπότητας. Σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, αυτό είναι το μόνο μέσο που διατηρείται η πολιτιστική και ιστορική τους ταυτότητας, καθώς χαρακτηρίζονται από απουσία γραπτής γλώσσας. Μέχρι σήμερα, η αφήγηση χρησιμοποιείται στην καθημερινή επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, περιγράφοντας σκέψεις, αναμνήσεις, στοχασμούς. Θεωρείται από πολλούς ως ένα ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας μέσω του οποίου οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν τις εμπειρίες τους, να κατανοήσουν σε βάθος το νόημά τους και τελικά να μάθουν μέσω της ανακάλυψης. Αυτές οι εργασίες έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορα διδακτικά πλαίσια. Η ψηφιακή αφήγηση είναι η παραδοσιακή αφήγηση συνδυασμένη με πολυμεσικά υλικά .Υπάρχει διάδραση και η δυνατότητα διάχυσης στο διαδίκτυο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες για να παρουσιάσουν αντικείμενα, έννοιες ή ιδέες με πιο ελκυστικό τρόπο ή για να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση των μαθητών με το περιεχόμενο και αυτό κατορθώνεται πολύ όμορφα, γόνιμα και ουσιαστικά μέσα από τη δημιουργική γραφή. Οι μαθητές μπορούν να ενισχύσουν ένα σύνολο δεξιοτήτων γραμματισμού που αποτελούν μέρος του πλαισίου δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Στην εργασία αυτή θα γίνει μία προσπάθεια να παρουσιαστεί η ωφέλεια της ψηφιακής αφήγησης και της δημιουργικής γραφής παράλληλα, στο μάθημα της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που παραδοσιακά στηριζόταν σε ελάχιστα οπτικοακουστικά υλικά, που βοηθούσαν τον καθηγητή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Storytelling is a timeless way of preserving cultural heritage, communication and entertainment of humanity. In some social groups, this is the only means by which their cultural and historical identity is preserved, as it is characterized by the absence of a written language. To this day, narration is used in everyday communication between people, describing thoughts, memories, reflections. It is considered by many to be a powerful teaching tool through which students can organize their experiences, deeply understand their meaning and ultimately learn through discovery. These assignments have been used in a variety of didactic frameworks. Digital storytelling is traditional storytelling combined with multimedia materials. There is interaction and the possibility of diffusion on the internet. Teachers can create digital stories to present objects, concepts or ideas in a more attractive way or to enhance students' interaction with the content and this is achieved very nicely, fruitfully and essentially through creative writing. Students can reinforce a set of literacy skills that are part of the 21st century skills framework. In this paper an attempt will be made to demonstrate the utility of digital storytelling and creative writing parallel, in the music lesson in secondary education which was traditionally relied on minimal audio-visual materials to assist the teacher in the educational process.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές