Η Νεανική Παραβατικότητα στον Κινηματογράφο: Μελέτη των ταινιών "Τα 400 Χτυπήματα" και "Το Κουρδιστό Πορτοκάλι"--Juvenile delinquency in cinema: A study of the films The 400 Blows and A Clockwork Orange

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. Πετρίδης , Σωτήριος
 8. Νεανική παραβατικότητα, Τα 400 χτυπήματα, Το Κουρδιστό Πορτοκάλι--Juvenile Delinquency, The 400 hits, The Clockwork Orange
 9. Δημιουργική Γραφή
 10. 17
 11. 24
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια ανάλυση της αποτύπωσης της νεανικής παραβατικότητας στον κινηματογράφο και επικεντρώνεται σε δύο εμβληματικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η πρώτη κινηματογραφική ταινία είναι «Τα 400 Χτυπήματα» (1959), του Φρανσουά Τριφώ και η δεύτερη είναι η ταινία «Το Κουρδιστό Πορτοκάλι» (1971), του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Η εργασία διαχωρίζεται σε δύο σκέλη: το θεωρητικό σκέλος και το δημιουργικό σκέλος. Το θεωρητικό σκέλος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1 και 2 και 3. Στο κεφάλαιο 1 διατυπώνεται αρχικά η έννοια της νεανικής παραβατικότητας με αναφορές σε αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών και των εφηβικής ηλικίας σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο και εν συνεχεία μέσω θεωριών, αναλύονται οι αιτίες της κοινωνικά αποκλίνουσας συμπεριφοράς των εφήβων όπως αυτές επιχειρήθηκε να ερμηνευτούν από μελετητές. Στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο κινείται και το κεφάλαιο 2, όπου έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι εκφάνσεις του κοινωνικού φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας στα οπτικοακουστικά μέσα με επικέντρωση στον κινηματογράφο. Στο κεφάλαιο 3, επιχειρήθηκε η μελέτη και η ανάλυση δύο κινηματογραφικών ταινιών μεγάλου μήκους από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και συνακόλουθα η συγκριτική μελέτη της αποτύπωσης του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας στις δύο εν λόγω ταινίες. Οι συγκεκριμένες ταινίες επιλέχθηκαν με κριτήριο, κατά κύριο λόγο, την εμβάθυνση που επιτυγχάνεται στην αποτύπωση της νεανικής παραβατικότητας, του εμβληματικού τους χαρακτήρα και της έντασης στην αποτύπωση της εκάστοτε εποχής. Ένας επιπλέον λόγος για την επιλογή των συγκεκριμένων ταινιών αποτελεί η μεταξύ τους εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση των όψεων της νεανικής παραβατικότητας. Στο κεφάλαιο 4 εκτείνεται το δεύτερο σκέλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας που αποτελεί το δημιουργικό τμήμα της. παρουσιάζεται το σενάριο μιας μικρού μήκους ταινίας. Ο τίτλος είναι «Φωτεινές Σκιές» και γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν τα στοιχεία των ταινιών που μελετήθηκαν παραπάνω στο πρώτο σκέλος και αφορούν την ανάδειξη της αίσθησης του αδιεξόδου, της εξωτερικής και της εσωτερικής πάλης που βιώνεται από την ευαίσθητη αυτή ηλικιακή ομάδα, δοσμένα και παρουσιαζόμενα με τρόπο που αποτυπώνει την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.
  • This thesis attempts to analyse the depiction of juvenile delinquency in cinema and focuses on two iconic films of world cinema. The first film is "The 400 Blows" (1959), directed by François Trifo and the second is "A Clockwork Orange" (1971), directed by Stanley Kubrick. The work is divided into two parts: the theoretical part and the creative part. The theoretical part includes chapters 1 and 2 and 3. Chapter 1 first formulates the concept of juvenile delinquency with references to developmental characteristics of children and adolescents at the psychosocial level and then, through theories, analyses the causes of adolescents' socially deviant behaviour as they have been attempted to be interpreted by scholars. The same theoretical framework is used in chapter 2, where an attempt was made to present the manifestations of the social phenomenon of juvenile delinquency in audiovisual media, with a focus on cinema. In chapter 3, an attempt was made to study and analyse two feature films from the world cinema and, consequently, a comparative study of the depiction of the phenomenon of juvenile delinquency in these two films. The specific films were selected primarily on the basis of the depth achieved in the depiction of youthful delinquency, their iconic character and the intensity of their depiction of the era in question. A further reason for the choice of these films is the diametrically opposite direction of the views of juvenile delinquency. Chapter 4 is the second part of this thesis, which is the creative part of the thesis. the script of a short film is presented. The title is "Bright Shadows" and an attempt is made to highlight the elements of the films studied above in the first part, which concern the emergence of the sense of deadlock, the external and internal struggle experienced by this sensitive age group, presented in a way that reflects contemporary social reality.
 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.