Συναντήσεις της Επιστημονικής Φαντασίας με τον Φεμινισμό

Encounters of Feminism with Science Fiction (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΟΓΙΩΡΓΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. ΚΟΥΜΑΣΙΔΗΣ , ΙΟΡΔΑΝΗΣ
 8. ΑΛΕΞΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ
 9. Φεμινισμός | φεμινιστική επιστημονική φαντασία | Charlotte Perkins Gilman | James Tiptree Jr. | Octavia Butler
 10. ΔΓΡΔΕ
 11. 18
 12. 16
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η συνάφεια των φεμινιστικών θεωριών με το λογοτεχνικό είδος της επιστημονικής φαντασίας. Για τον σκοπό αυτό γίνεται μία ιστορική επισκόπηση της πορείας του φεμινιστικού κινήματος και των δικαιωμάτων που διεκδίκησε, αλλά και των αναλύσεων σε σχέση με ζητήματα φύλου, ταυτοτήτων, γλώσσας και λογοτεχνικής κριτικής. Στη συνέχεια εξετάζεται το λογοτεχνικό είδος της επιστημονικής φαντασίας και συγκεκριμένα, η φεμινιστική επιστημονική φαντασία. Αναφέρονται κάποιες από τις θεματικές στις οποίες το είδος κινήθηκε, κυρίως από τη δεκαετία του 1970 κι έπειτα, μέσω της ώθησης του ριζοσπαστικού φεμινισμού και η συνάφειά τους με τον φεμινισμό γενικότερα. Επιπλέον, εξετάζεται η επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε με αφορμή τη συγκεκριμένη λογοτεχνική παραγωγή, μέσω των δράσεων των συγγραφέων, δηλαδή των δημοσίων συζητήσεων, των δημοσιεύσεων ή των θεωρητικών κειμένων, με τις οποίες το ίδιο το είδος ανατροφοδοτήθηκε. Κατόπιν, παρουσιάζονται διεξοδικότερα δύο περιπτώσεις, οι οποίες παρουσιάζουν αρκετή χρονική απόκλιση, η φεμινιστική ουτοπία της Charlotte Perkins Gilman, Herland, του 1915 και το διήγημα της James Tiptree Jr. –λογοτεχνικό ψευδώνυμο της Alice Sheldon–Χιούστον! Χιούστον! Με λαμβάνεις; του 1976. Μέσω της κριτικής εξέτασης στο καθένα από τα δύο κείμενα, αναζητούνται οι αντανακλάσεις των φεμινιστικών θεωριών της εποχής και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι συγγραφείς εκθέτουν τις απόψεις τους. Στο δημιουργικό μέρος επιλέχθηκε η μετάφραση του πολυβραβευμένου διηγήματος της OctaviaButler, Bloodchild, του 1984, το οποίο δεν έχει ως τώρα μεταφραστεί στα ελληνικά, όπως το σύνολο σχεδόν του έργου της.

  • In this present thesis it is studied the connection between the feminist theories and the literary science fiction genre. For this purpose it is made a historical overview of the course of the feminist movement and of the rights that were claimed, as well as analyses on gender, identities, language and literary criticism. Then it is examined the science fiction genre and specifically the feminist sci-fi. They are announced some of the subject areas which this genre followed mostly in the 70’s and beyond as a result to the boost of radical feminism along with the feminism in general. Next this essay examines the arguments for this exact literary harvest via the (political) actions of the writers, the public speaking or debates, their published articles and their theoretical texts that all of them enriched this particular literary art style. Furthermore two cases are depicted thoroughly which are divided by a long time gap, the Charlotte Perkins Gilman’ s feminist utopia Herland, written in 1915 and the James Tiptree, Jr.’ s –pen name of Alice Sheldon– short story Houston, Houston, Do You Read? of 1976. Using some critical analysis on each of them they are sought the reflections of the feminist theories of that time. They are also examined the ways with which the two authors exhibit their opinions. In the creative part of the thesis the translation of the multi awarded short story Bloodchild of Octavia Butler from 1984 that has never been translated into Greek, like the most of her work, was chosen.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές