«Η εξέλιξη των αρχετύπων και η δημιουργία χαρακτήρων στην οπτικοακουστική αφήγηση»

«The evolution of archetypes and the creation of characters in audiovisual narration». (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 194
 7. ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Αρχέτυπο, αφήγηση, οπτικοακουστική αφήγηση, λογοτεχνία.
 10. ΜΠΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 11. 54
 12. 15
 13. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
 14. Ιωσηφέλης, Π., Τεχνικές εμπλοκής του δέκτη της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής αφήγησης, Σημειώσεις παραδόσεων στο πανεπιστημιακό site του ΕΑΠ, ΜΠΣ ΔΓΡ, Ενότητα ΔΓΡ 61, Κινηματογραφική & Τηλεοπτική Γραφή.
  • Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εξέλιξη των αρχετύπων και η δημιουργία χαρακτήρων στην οπτικοακουστική αφήγηση. Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα είναι: πώς μορφοποιούνται και τυχόν εξελίσσονται ή και προσαρμόζονται τα αρχέτυπα των χαρακτήρων διαπερνώντας το συλλογικό ασυνείδητο, τους μύθους και την προφορική παράδοση, τη λογοτεχνική αφήγηση και τελικά την οπτικοακουστική αφήγηση;
   Στο πρώτο Κεφάλαιο προσεγγίζεται θεωρητικά και εννοιολογικά ο όρος του τίτλου «αρχέτυπο» σε ψυχαναλυτικό, λογοτεχνικό και κινηματογραφικό επίπεδο, μέσα από την ιστορική διαδρομή του, από την ανθρωπολογία, στην ψυχανάλυση και κατόπιν στη λογοτεχνική και κινηματογραφική θεωρία και κριτική. Κατόπιν καταγράφονται και αναλύονται τα επιμέρους αρχέτυπα χαρακτήρων με έμφαση σ’ εκείνα με τη συχνότερη παρουσία στην οπτικοακουστική αφήγηση αλλά και τα υπο-αρχέτυπα χαρακτήρων, με παράλληλη παράθεση παραδειγμάτων τόσο από τη βιβλιογραφία όσο και πρωτότυπα, εντοπισμένα από την ερευνήτρια. Στα συμπεράσματα, κάνοντας χρήση της λογοτεχνικής θεωρίας, της κινηματογραφικής θεωρίας και της αναλυτικής ψυχολογίας και έχοντας ήδη παραθέσει παραδείγματα διερευνώνται οι μεταβολές που πραγματοποιούνται κατά τη μεταφορά των αρχετύπων από το ένα είδος αφήγησης στο άλλο, στο βαθμό που αυτό συμβαίνει, αν και κατά πόσο η διαφορετικότητα του μέσου επηρεάζει και συνεπάγεται διαφορετικότητα στη χρήση και μορφή τους, και τέλος διατυπώνονται γενικότερες παρατηρήσεις αναφορικά με την «ευέλικτη» φύση τους.

  • The study object of the present master’s thesis is the evolution of archetypes and the creation of characters in audiovisual narration. After referring to the narration in audiovisual works, in the first Chapter the term of the title "archetype" will be approached theoretically - conceptually at a psychoanalytical, literary and cinematographic level, through its historical path, from anthropology, to psychoanalysis and then to literary and film theory and criticism. Then the character archetypes will be analyzed with an emphasis on those with the most frequent presence in audiovisual narration and literature, as well as the sub-archetypes of characters, with parallel citation of examples. In the conclusions, making use of literary theory, cinematographic theory and analytical psychology and having already cited examples from both literature and audiovisual narration, we will explore the changes that take place during the transfer of archetypes from one type of narration to another - if and to the extent that they exist - i.e. to what extent the diversity of the medium affects and implies diversity in their depiction, and finally more general observations will be made regarding the their "flexible" nature.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές