Όψεις της ποιητικής του Νίκου Εγγονόπουλου

Views on the poetry of Nikos Engonopoulos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΖΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Αλεξίου, Βασίλειος
 8. Ταχοπούλου, Ολυμπία
 9. Νίκος Εγγονόπουλος, Υπερρεαλισμός, ποιητική, à la manière de, Νέα Κριτική
 10. ΔΓΡ 65
 11. 18
 12. 5
  • Η συγκεκριμένη μελέτη τιτλοφορείται «Όψεις της ποιητικής του Νίκου
   Εγγονόπουλου» και σκοπεύει να πραγματευθεί θέματα τεχνοτροπίας και
   ερμηνευτικής που αφορούν το ποιητικό έργο του Νίκου Εγγονόπουλου. Μελετώντας
   τις θεωρητικές αρχές του υπερρεαλιστικού κινήματος καθώς και τις επιταγές του η
   εργασία φιλοδοξεί να παρουσιάσει πτυχές της υπερρεαλιστικής ποίησης του
   προαναφερόμενου. Αξιοποιώντας τη θεωρία της «εκ του σύνεγγυς» ανάγνωσης
   σκοπός της έρευνας είναι να αποδοθούν οι ποιητικές τεχνικές του έργου του καθώς
   και να αποκωδικοποιηθούν στοιχεία του προσωπικού ποιητικού του ιδιώματος τα
   οποία παρατηρούνται και στο υπερρεαλιστικό κίνημα. Η Νέα Κριτική ως κεντρική
   θεωρητική βάση στην οποία θα στηριχθεί η ερμηνευτική προσέγγιση των ποιημάτων
   του θεωρώ ότι αποτελεί την κατάλληλη μέθοδο προκειμένου να επιτευχθεί η
   ολοκληρωμένη παρουσίαση των επιλεγμένων ποιητικών του συνθεμάτων. Η σύντομη
   αυτή μελέτη αποτελείται από δύο κεντρικά μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από το
   θεωρητικό πλαίσιο-μεθοδολογία, τα στοιχεία του υπερρεαλισμού εν γένει καθώς και
   την ερμηνευτική ανάλυση των ποιημάτων. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από
   ποιήματα-διασκευές τα οποία είναι δημιουργημένα à la manière de και προσιδιάζουν
   σε ποιητικές πτυχές του Νίκου Εγγονόπουλου. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται τα
   κοινά στοιχεία που ενυπάρχουν στα ποιήματα-διασκευές με εκείνα του ποιητή που
   εξετάζεται στην εργασία. Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιασθούν όσο το δυνατό
   περισσότερες όψεις της ποιητικής του έργου του καθώς και να αναδειχθούν τα κοινά
   σημεία του υπερρεαλισμού με την ποίησή του.

  • The thesis “Views on the poetry of Nikos Engonopoulos” attempts to analyse the
   poet’s style and techniques, as well as to approach the poems’ content. This
   dissertation aspires to present aspects of his surrealistic poetry by studying the
   theoretical principles and the notions of surrealism. The aim of this study is to ascribe
   the poetic techniques of Engonopoulos’s, as well as to decode his personal poetic
   idiom through the process of “close reading”. New criticism has been chosen as the
   theoretical basis to analyse Engonopoulos’s poetic work, as it constitutes the most
   suitable method to achieve a thorough analysis of the selected poems. This study
   consists of two main parts. The first part comprises the theoretical context, the
   methodology and the elements of surrealism in general, as well as the interpretative
   analysis of his poems. The second part is consisted of poems-adaptations, which were
   created ‘’à la manière de” and resemble in some aspects Engonopoulos’s writing
   style. In addition, this study presents the common elements which, both the poems
   created “à la manière de” and Engonopoulos’ poems share. The purpose of this
   dissertation is to present as many aspects of his works as possible as well as to point
   out that a significant amount of surrealistic elements are found in Engonopoulos’s
   poems.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές