Στάσεις των ομιλητών απέναντι στο γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου

Language attitudes of speakers towards the Pelion idiom (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΜΠΟΤΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 17 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Νικόλαος Λιόσης
 8. Νικόλαος Λιόσης, Νικόλαος Κουτσούκος, Ασημάκης Φλιάτουρας
 9. γλωσσική ποικιλία, γεωγραφική γλωσσική ποικιλία, γλωσσικές στάσεις, ιδίωμα Πηλίου
 10. ΑΔΕ62
 11. 1
 12. 48
 13. 3
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη στάση των ομιλητών του Πηλίου απέναντι στο γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται η έννοια της γλωσσικής ποικιλίας, οι μορφές της και αναλύεται η πρότυπη γλώσσα όπως και οι γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην έννοια των γλωσσικών στάσεων απέναντι στη γλωσσική ποικιλία αλλά και σε προγενέστερες κοινωνιογλωσσικές έρευνες που μελετούν τις στάσεις απέναντι στις γλωσσικές ποικιλίες. Τέλος, παρουσιάζεται συνοπτικά το γεωγραφικό και ιστορικό πλαίσιο του ιδιώματος όπως και τα βασικά χαρακτηριστικά του σε επίπεδο φωνητικής, μορφολογίας, σύνταξης και λεξιλογίου. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας αναλύονται οι στάσεις 40 πληροφορητών απέναντι στο ιδίωμα όπως αυτές προέκυψαν από τη χρήση ενός ερωτηματολογίου που τους μοιράστηκε. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιελάμβανε ερωτήσεις τόσο ανοιχτού όσο και κλειστού τύπου. Βάσει, λοιπόν, της ανάλυσης των δεδομένων η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί το ιδίωμα αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Παρ' όλα αυτά, το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έρευνα είναι πως ένα μεγάλο ποσοστό των ομιλητών του ιδιώματος υιοθετεί τα στερεότυπα γύρω από τη χρήση του. Συνεπώς, είναι υψηλός ο κίνδυνος εξαφάνισής του στα επόμενα χρόνια.

  • In the present thesis, we focus on the study of the linguistic approach of the local dialect of Pelion. In the theoretical part, thw linguistic variety is presented and analyzed, in addition to the standard one and other geographical linguistic varieties. Then, we discuss the results of previous sociolinguistic researches on linguistic varieties and refer to the language attitudes towards them. Finally, the geographical and historical context of the idiom is briefly presented as well as its basic characteristics in terms of phonetics, morphology, syntax and vocabulary. In the research part, the attitudes of 40 local dialect speakers towards thw idiom are analyzed as they emerged from the use of a questionnaire distributed to them. The questionnaire included both open-ended and closed-ended questions. So, based on the data analysis, the majority of the participants consider the idiom as an integral part of their cultural identity. Nonetheless, the general conclusion of this research lies in the fact that the vast majority of the idiom speakers espouse the stereotypes around it. Therefore, the risk of its disappearance in the coming years is high.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές