ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

BILINGUAL STUDENTS VIEWS TOWARDS THE IMPORTANCE AND USE OF THEIR LANGUAGES: CASE STUDIES (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΝΤΙΚΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ
 8. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ, ΘΩΜΑΗ ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ, ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ, ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΛΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 10. ΑΔΕ70
 11. 3
 12. 50
 13. 44
  • Περίληψη 

   Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη διγλωσσία και στις απόψεις των ίδιων των δίγλωσσων παιδιών/ μαθητών για τη δική τους γλώσσα. Αρχικά, παρουσιάζεται μια σύντομη εισαγωγή για τη διγλωσσία και τα δίγλωσσα παιδιά στην Ελλάδα και στη συνέχεια γίνεται μια βαθύτερη εστίαση στο θέμα της εργασίας και της έρευνας. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της διγλωσσίας σε μια προσπάθεια αποσαφήνισης του ορισμού. Παρουσιάζονται διάφορες γενικές αναφορές σχετικά με τη διγλωσσία και απόψεις ανά τον κόσμο. Γίνονται αναφορές σε διάφορους ορισμούς για τον όρο "διγλωσσία". Ακόμη, αναλύεται το θέμα της διγλωσσίας σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Στη συνέχεια επισημαίνεται ο ορισμός της διγλωσσίας με βάση τους κλάδους της γλωσσολογίας. Έτσι, μελετώντας τις διάφορες απόψεις ερευνητών επί του θ΄ματος καταλήγουμε στον επικρατέστερο από αυτούς με βάση τους στόχους και το ερευνητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις διάφορες κατηγορίες δίγλωσσων παιδιών στην Ελλάδα. Το τρίτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας πραγματεύεται τη γλωσσική συμπεριφορά δίγλωσσων π[αιδιών στην οικογένεια και στην κοινότητα με εκτενείς αναφορές στην ανάπτυξη της διγλωσσίας στο οικογενειακό περιβάλλον, στους τύπους γλωσσικής ανατροφής που επιλέγονται για τα δίγλωσσα παιδιά από τους γονείς τους, αλλά και στη συμπεριφορά και στις πρακτικές των γονέων για την ενίσχυση της μειονοτικής γλώσσας. Το κεφάλαιο κλείνει με τη γλωσσική συμπεριφορά των δίγλωσσων παιδιών, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στη μεθοδολογία και τον ερευνητικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων και των ερευνητικών ερωτημάτων. Στο πέμτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας συλλέξαμε και παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας σε παιδιά μεταναστών στην Ελλάδα με βάση τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων. Επισημάναμε τη γλωσσική επάρκειά τους τόσο στη μειονοτική όσο και στη πλειονοτική γλώσσα, έπειτα τη γλωσσική χρήση των δίγλωσσων παιδιών και τέλος τη γλωσσική χρήση των δίγλωσσων παιδιών στο σχολείο και στην παρέα. 

  • Abstract

   In this paper, reference is made to bilingualism and to opinion of language learners themselves about their own language. first, a brief introduction to bilingualism and bilingual children in Greece is presented. Followed by a deeper focus on the topic of the work and research. Thus, in the first chapter, the concept of bilingualism is presented in an attempt to clarify the definition. various general reports on bilingualism and views around the world are presented. References are made to various definitions of the term "bilingualism". The topic of bilingualism is still analyzed at social and individual level. In the second chapter reference is made to the various categories of bilingual children in Greece. The third chapter of the dissertation deals with the language behavior of bilingual children in the family and in the community with extensive references to the development of bilingualism in the family environment, the types of language education chosen for bilingual children by their parents, but also the behavior and practices of parents to strengthen the minority language. The chapter closes with the language behavior of bilingual children in the context of the community and the fourth chapter is analyzes to the methodology and the research purpose, including the research questions. Then we analyze the kind of research we opted for our study the date of the research (where and how it was conducted), how the interview date were analyzed, the system of categories in three axes and the analysis of the result. In the fifth and last chapter of this paper we present the result of our research regarding immigrant children in Greece based on the interviews with three participants. In particular detail, we highlighted the language proficiency of the participants in both the minority and the majority language and the bilingual children's language use in school and with friends. 

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές