Παιδί στα χρόνια της Χούντας: Πρόταση για μια ψηφιακή έκθεση

Being a child in the years of the Junta: a proposal for a digital exhibition (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 45
 7. Κούκη, Ελένη Αργυρώ
 8. Γαζή, Έφη | Κατσαρίδου, Ηρώ
 9. Δικτατορία 1967, αφηγήσεις, μνήμη, παιδική ηλικία, Ιστιαία
 10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. Δύο
 12. Είκοσι
 13. Δύο
 14. Στην Διπλωματική αυτή έχουν ενσωματωθεί δεκαπέντε φωτογραφίες τεκμηρίων της εποχής και πέντε πίνακες που αφορούν στα Δελτία των Αφηγητών
  • Η εργασία «Παιδί στα χρόνια της Χούντας: πρόταση για μια ψηφιακή έκθεση» αφορά μια πειραματική εφαρμογή περίπτωσης Δημόσιας Ιστορίας που σχετίζεται με την Προφορική Ιστορία.  Ο ψηφιακός χώρος έκθεσης είναι το ISTIEA- microhistory project. Εκεί καταγράφονται αφηγήσεις ανθρώπων με καταγωγή από την επαρχία Ιστιαίας, που η παιδική ή εφηβική τους ηλικία συμπίπτει με τη επιβολή της Δικτατορίας του 1967.

    Σκοπός είναι να διασωθεί η μνήμη μιας ομάδας ανθρώπων που σήμερα είναι ακόμα παρούσα. Η γενιά αυτή έζησε μια σημαντική πολιτικά και κοινωνικά εποχή για την νεώτερη  Ιστορία της χώρας  όχι ως πρωταγωνιστής , αλλά ως υποκείμενο /αποδέκτης των καταστάσεων και των αλλαγών. Μέσα από τις αφηγήσεις των προσώπων αναδύονται οι  μνήμες τους για πώς αντιλήφθηκαν την αλλαγή στην πολιτική κατάσταση, πώς αυτή επηρέασε την καθημερινότητά τους και την κοινωνική ζωή, πώς αξιολογούν με το πέρασμα του χρόνου εκείνη την εποχή. Παράλληλα παρέχονται πληροφορίες για τη σχολική ζωή, τις σχέσεις μικρών και μεγάλων, τα υλικά μέσα και τις ανέσεις που είχαν στη διάθεσή τους.

  • The paper «Being a child in the years of the Junta: a proposal for a digital exhibition» is about an experimental application of a Public History case related to Oral Ηistory. The digital exhibition space is the ISTIEA- microhistory project. There one can find first-hand recorded accounts of people originally from the province of Istiea, whose childhood or adolescence coincides with the establishment of the Dictatorship of 1967. The purpose of this venture is to rescue the memory of a group of people who are still alive today. This generation lived through an important political and social era of the recent modern history of the country, not as protagonists, but as takers / recipients of situations and changes.

   Through the first-person narratives of the individuals, their memories emerge of how they perceived the change in the political situation, how it affected their daily life and social life, how they evaluate the passage of time at the time. In parallel with this, information is provided about school life, the relationships between children and adults, the material means and comforts they had at their disposal.


 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές