Το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα μέσα από τις διαδρομές των έργων τέχνης και των αντικειμένων αξίας: ένα διδακτικό σενάριο με αξιοποίηση της κινηματογραφικής εικόνας

The Jewish Holocaust through the paths of works of art and objects of value: a didactic scenario using the cinematic image (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. Κάουα Αβραάμ
 8. Λεμονίδου, Έλλη | Βλαχακη, Μαρία
 9. Εβραϊκό Ολοκαύτωμα | λεηλασία έργων τέχνης και αντικειμένων αξίας | διδακτικό σενάριο | κινηματογραφική εικόνα | Eκπαίδευση Eνηλίκων
 10. Δημόσια Ιστορία / ΔΙΣ62
 11. 3
 12. 114
 13. 14
 14. Η τύχη των έργων τέχνης στην Ευρώπη στη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου- Μελέτη τριών ταινιών μυθοπλασίας / Μαρία Πατητάκη
  • Η διδασκαλία του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα που εμπλέκει ποικίλα ζητήματα και έχει παγκόσμια εμβέλεια καθώς διδάσκει πανανθρώπινες αξίες. Αποτελεί μια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό όχι μόνο λόγω της ακρότητάς του ιστορικού γεγονότος αλλά και γιατί οι ιδεολογίες που συνδέονται άρρηκτα με αυτό όπως ο φασισμός, ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός, επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Αιδήμονες σιωπές καλύπτουν ακόμα τις πτυχές αυτού του μοναδικού γεγονότος. Μια τέτοια πτυχή είναι και η λεηλασία έργων τέχνης και αντικειμένων αξίας την περίοδο 1933-1945, όχι μόνο από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους αλλά και από ντόπιους πληθυσμούς που έσπευσαν να τα οικειοποιηθούν.

   Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διδασκαλία αυτής της πτυχής του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος σε ενήλικες που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αξιοποιώντας την κινηματογραφική εικόνα. Με την εξάπλωση της οπτικοακουστικής πληροφορίας να έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, η εκπαίδευση δεν μπορεί πλέον να την αγνοεί και είναι προφανές το ότι για να αναπτύξει ο μαθητής ιστορική σκέψη και να καταστεί ιστορικά εγγράμματος, είναι απαραίτητο προηγουμένως να έχει καταστεί οπτικά εγγράμματος.

   Η ανά χείρας εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ενώ ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στην διδασκαλία της ιστορίας στους ενήλικες και στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης καθώς και προσπάθεια να αναδειχτεί η σχέση του οπτικοακουστικού γραμματισμού με την εκπαίδευση ενηλίκων. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται μια αναφορά στην προβληματική του σεναρίου καθώς και στην αναγκαιότητα, σημαντικότητα, επικαιρότητα και πρωτοτυπία του καθώς και μια ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης φιλμογραφίας των ταινιών μυθοπλασίας, όπου γίνονται αναφορές σε αυτή την πτυχή του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Τέλος, περιγράφεται το σενάριο που εκπονήθηκε στο οποίο κεντρική θέση έχει η αξιοποίηση των ταινιών «Γυναίκα από χρυσό» του Σάιμον Κέρτις και ίσως και της ταινίας «1945» του Φέρεντς Τόροκ.

  • Teaching the Jewish Holocaust is a difficult task that involves a variety of issues and is global in scope as it teaches universal values. It is a challenge for the educator not only because of the brutality of the historical event but also because the ideologies inextricably linked to it such as fascism, anti-Semitism and racism, survive to this day. Guilty silences still cover aspects of this unique event. Such an aspect is the looting of works of art and valuable objects in the period 1933-1945, not only by the Nazis and their collaborators but also by local populations who rushed to appropriate them.

   The paper’s presented here main goal is to teach this aspect of the Jewish Holocaust to adults studying in Secondary Education using the cinematic image. With the spread of audio-visual information having reached enormous proportions, education can no longer ignore it and it is obvious that in order for the student to develop historical thinking and become historically literate, it is necessary to first become visually literate.

   The paper in hand consists of two parts. In the first part, a brief reference is made to Adult Education, while special references will be made of the teaching of history to adults and the cultivation of historical thinking, as well as an attempt to highlight the relationship between audio-visual literacy and adult education. In the second part, a report is made to the problematic of the didactic scenario as well as to its necessity, importance, topicality and originality as well as a review of the Greek and foreign filmography of fiction films, in which references are made to this aspect of the Jewish Holocaust. Finally, we describe the didactic scenario that has been prepared, where there has been a central use of the films "Woman in Gold" by Simon Curtis and perhaps also the film "1945" by Ferenc Török.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές