Η διδασκαλία της νεοελληνικής γεωγραφικής ποικιλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση:στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στο γλωσσικό ιδίωμα της Σύμης

The teaching of the modern Greek geographical variety in primary education: attitudes of parents and teachers of Primary Education towards the geographical variety of Symi (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΑΤΑΛΙΑ-ΕΒΕΛΙΝ ΒΟΥΡΑ-ΤΣΕΡΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 15 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Κατσούδα, Γεωργία
 8. ΤΖΑΚΩΣΤΑ, ΜΑΡΙΝΑ | Ασημάκης Φλιάτουρας
 9. συμαϊκό ιδίωμα | ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | νεοελληνικές διάλεκτοι | Σύμη | στάσεις εκπαιδευτικών | στάσεις γονιών
 10. ΑΔΕ62 ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 11. 1
 12. 42
 13. 4
  • Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των στάσεων των γονέων και των εκπαιδευτικών απέναντι στο συμαϊκό ιδίωμα. Στο θεωρητικό μέρος πραγματοποιείται αποσαφήνιση των όρων «ιδίωμα», «γλωσσική ποικιλία» και «διάλεκτος», ενώ επίσης γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά των δωδεκανησιακών ιδιωμάτων γενικότερα και του συμαϊκού ιδιώματος ειδικότερα. Ακόμα, γίνεται αναφορά στην σύγχρονη πραγματικότητα και παρουσίαση των παραγόντων που βάσει ερευνών έχουν συμβάλει στη συρρίκνωση των νεοελληνικών ιδιωμάτων και διαλέκτων. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τις γλωσσικές στάσεις, αλλά και τις γλωσσικές στάσεις των εκπαιδευτικών. Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση προτάσεων για τη διδακτική αξιοποίηση των γλωσσικών ποικιλιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

   Κατόπιν, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, όπως και τα ευρήματά της. Για την έρευνα που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση δύο ερωτηματολογίων για τους γονείς (25) και τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (25), διότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το άμεσο περιβάλλον του παιδιού και έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των γλωσσικών του στάσεων.

   Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, διαπιστώθηκε πως οι γονείς έχουν ουδέτερη προς θετική στάση απέναντι στο ιδίωμα του τόπου τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί μάλλον ουδέτερη. Επομένως, από μέρους των γονέων υπάρχει θέληση για τη διατήρηση του τοπικού ιδιώματος, ενώ οι εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν πιο ουδέτερη στάση, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο γίνεται χρήση του ιδιώματος (προφορικός/γραπτός λόγος). Αναφορικά με τη συμβολή της γνώσης του ιδιώματος στην ακαδημαϊκή πορεία και το μέλλον του παιδιού, οι γονείς δε θεωρούν πως επιφέρει οφέλη σχετικά με τη σχολική του πορεία, ωστόσο θεωρούν πως συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια του. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί, παρόλο που σέβονται το τοπικό ιδίωμα και αναγνωρίζουν τη σημασία της διατήρησής του, δε θεωρούν ότι συμβάλλει με κάποιον τρόπο στην ακαδημαϊκή εξέλιξη του παιδιού, ενώ δεν σκοπεύουν να το αξιοποιήσουν διδακτικά την τρέχουσα σχολική χρονιά.


  • This study aims to investigate the attitudes of Primary Education teachers and parents towards the linguistic variety of Symi (Symaika). In the theoretical part, the terms "geographical variety", "linguistic variety" and "dialect" are clarified, while reference is also made to the characteristics of Dodecanese geographical varieties in general and the geographical variety of Symi in particular. Also, reference is made to the modern reality and presentation of the factors that, based on research, have caused the decline of modern Greek geographical varieties. Moreover, theory is presented to explain language attitudes, especially the language attitudes of the teachers. The theoretical part concludes with the presentation of proposals for the didactic use of language varieties in the educational process.

   The research methodology is presented, as well as its findings. The quantitative method was used for this research. In particular, two questionnaires were used to examine the attitudes of parents and teachers. 25 Primary Education teachers, serving in Symi in the 2022/23 school year, and 25 parents of Primary Education students participated in the research, because parents and teachers are the immediate environment of the child and have a decisive role in the formation of his linguistic stops.

   According to the results of the research, it was found that parents have a neutral to positive attitude towards the geographical variety of their area, while teachers have a rather neutral attitude. Therefore, on the part of parents there is a will to preserve the regional variety, while teachers tend to have a more neutral attitude, which depends on the context in which the geographical variety is used (spoken/written speech). Regarding the contribution of knowledge of the geographical variety to the academic evolution of their children, the parents do not consider that dialectophony brings benefits regarding his school performance, however they consider that it contributes to their intellectual cultivation. On the other hand, the teachers, although they respect the local geographical variety and recognize the importance of its preservation, are of the opinion that it does not contribute in any way to the academic development of the child, while they do not intend to make use of it in the current school year.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές