Το φιλοσοφικό ζήτημα του «καιρού» σε δύο ιστορικά ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη

The philosophical question of "kairos" in two historical poems of C. P. Cavafy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 30 Ιανουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. Φαλαγκάς Νικόλαος
 8. Καγιαλής Παναγιώτης, | Βασιλειάδης, Βασίλειος | Φαλαγκάς Νικόλαος
 9. Κ. Π. Καβάφης, Ευάγγελος Μουτσόπουλος, προθετικότητα της συνειδήσεως, καιρική αναγωγή, καιρός, καιρικότητα, ιστορικά ποιήματα
 10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 11. 30
 12. 7
  • Η παρούσα εργασία προτείνει μία νέα ανάγνωση των ιστορικών ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη «Ἄγε, ὦ βασιλεῦ Λακεδαιμονίων» και «Ὁ Ἰουλιανός, ὁρῶν ὀλιγωρίαν» υπό την έποψη της «φιλοσοφίας της καιρικότητος» του Ευάγγελου Μουτσόπουλου. Αναδεικνύει το ζήτημα της λειτουργίας της ιστορικότητας στο έργο του Καβάφη και προκρίνει μια πολιτική – κοινωνική θεώρηση αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ιστορικά πρόσωπα – χαρακτήρες με την πολιτική τους ιδιότητα, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων, με τη συνειδησιακή τους δραστηριότητα, που τους οδηγεί εν τέλει σε μία ορισμένη στάση, να τίθεται στο επίκεντρο της αναγνωστικής αυτής πρότασης. Για την προσέγγιση και κατανόηση της συνειδησιακής δραστηριότητας, εν προκειμένω της Βασιλομήτορος Κρατησίκλειας και του αυτοκράτορα Ιουλιανού, αξιοποιούνται κυρίαρχες λειτουργίες και έννοιες της «φιλοσοφίας της καιρικότητος», όπως η «προθετικότητα της συνειδήσεως», η «καιρική αναγωγή» και ο «καιρός», με το αποτέλεσμα της ανάλυσης να αναδεικνύει ή να απορρίπτει εν τέλει τον «καιρικό» χαρακτήρα της ιστορικής τους παρουσίας.

  • The present paper proposes a new reading of C. P. Cavafy's historical poems “Come, O King of the Lacedaimonians” and “Julian Seeing Contempt” from the point of view of Evanghelos Moutsopoulos's “philosophy of kairicity”. It highlights the question of the function of historicity in Cavafy's work and advances a political-social view of it. In this context, the historical figures - poetic characters with their political capacity, have a central role in the development of historical events, and their conscious activity, which ultimately leads them to a certain attitude, being placed at the center of this reading proposal. In order to approach and understand the conscious activity, in this case, of Queen Mother Kratisiklia and Emperor Julian, dominant functions and concepts of the “philosophy of kairicity” are used, such as “intentionality of consciousness”, “kairic process” and “kairos”, with the result of the analysis to ultimately confirm or reject the “kairical” character of their historical presence.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές