ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ CORPUS ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ

ASPECTS OF LANGUAGE CHANGE IN THE EPIGRAPHIC CORPUS OF DELOS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΙΑ ΝΤΟΥΜΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Φίλος, Παναγιώτης
 8. γλωσσική αλλαγή, αναλογία, αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι, Ελληνιστική Κοινή, Επιγραφική, Δήλος, φωνολογική αλλαγή, μορφολογική αλλαγή, σημασιολογική αλλαγή
 9. ΑΔΕΔΕ
 10. 3
 11. 1
  • Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το επιγραφικό υλικό της Δήλου από την ελληνιστική περίοδο προκειμένου να αναδειχθούν κάποια χαρακτηριστικά φαινόμενα γλωσσικής αλλαγής στα κυριότερα γλωσσικά επίπεδα (φωνολογία, μορφολογία, σημασιολογία/λεξικό). H κύρια εστίαση αφορά στη σταδιακή επικράτηση της Ελληνιστικής Κοινής επί των προγενέστερων διαλεκτικών ποικιλιών, κατά βάση της αττικής διαλέκτου, η οποία ήταν για εξωγλωσσικούς λόγους κυρίαρχη σε αυτό το ιερό νησί των Κυκλάδων αν και, κατά τα λοιπά, αυτές ήταν ιωνικόφωνες.

  • In the present study I examine the epigraphic corpus from Hellenistic Delos, with an aim to highlight some characteristic phenomena of language change in the most prominent fields of the linguistic system (phonology, morphology, semantics/lexicon). I particularly focus on the gradual dominance of Hellenistic Koine over the previous dialectal varieties, notably Attic, which was dominant on this sacred Cycladic island due to extralinguistic reasons, though the Cyclades in general constituted an Ionic-speaking area.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές