Η γυναίκα ως «ξένος» στα θεατρικά έργα «Το τυφλό σημείο» του Γιάννη Μαυριτσάκη και «γάλα, αίμα» της Αλεξάνδρας Κ*. Εξερευνώντας τη θεματική της ετερότητας μέσα από τη συγγραφή ενός γυναικείου μονολόγου: «Με λένε Aldine… το είχα ξεχάσει».

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΟΥΠΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Δήμητρα Κονδυλάκη
 8. Δήμητρα Κονδυλάκη, Μαρία Δημάκη, Ευριπίδης Γαραντούδης
 9. Μαυριτσάκης, Αλεξάνδρα Κ*, γυναίκα, «ξενότητα», φεμινισμός, πρόσφυγας/ισσα, γλώσσα
 10. Θεατρική Γραφή / ΔΓΡ 60
 11. 55
 12. 3
  • Στην παρούσα εργασία μάς απασχολεί το ζήτημα της γυναικείας ταυτότητας και η σύνδεσή της με την έννοια του «ξένου», όπως αποτυπώνεται στο δραματουργικό σύμπαν δύο σημαντικών δημιουργών της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, του Γιάννη Μαυριτσάκη και της Αλεξάνδρας Κ*, και πιο συγκεκριμένα στα έργα τους Τυφλό σημείο και γάλα, αίμα αντίστοιχα. Εστιάζοντας στους γυναικείους χαρακτήρες των έργων τους, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο δομείται η έμφυλη ταυτότητά τους, το πώς αντιμετωπίζονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο αλλά και τις διαφορετικές όψεις του «ξένου» (κοινωνική, εθνική, υπαρξιακή, πολιτισμική) που σφραγίζουν την προσωπικότητά τους. Τελικός σκοπός είναι να διερευνήσουμε πώς μετουσιώνονται οι παραπάνω πλευρές στον κάθε δημιουργό ως προς το περιεχόμενο, τους χαρακτήρες και τα υφολογικά και αισθητικά στοιχεία των έργων τους. Αλλά και ευρύτερα πώς η σύγχρονη πραγματικότητα και συζήτηση που διεξάγεται σήμερα όσον αφορά την έμφυλη ετερότητα επιδρά στη θεατρική γραφή. Στο πλαίσιο αυτό θα αναφερθούμε, μεταξύ άλλων, στην εμβληματική τοποθέτηση της Μποβουάρ για το Δεύτερο φύλο αλλά στη, νεότερη, μεταδομιστική φεμινιστική προσέγγιση για τον τρόπο συγκρότησης της έμφυλης ταυτότητας. Στο δημιουργικό μέρος, μέσω ενός θεατρικού γυναικείου μονολόγου, θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε με τον προβληματισμό που αναδείχτηκε στο θεωρητικό μέρος για τα ζητήματα της έμφυλης ετερότητας, θέτοντας στο επίκεντρο του προβληματισμού μας τα οξυμμένα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας –εργασιακή εκμετάλλευση, κοινωνικές ανισότητες, προκαταλήψεις, μοναξιά–, με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες στις μέρες μας οι γυναίκες, κυρίως οι μετανάστριες.

  • Τhis paper focus on the issue of female identity and the concept of the “foreigner”, as reflected in the dramaturgical universe of two important creators of the contemporary  Greek scene, Yiannis Mavritsakis and Alexandra K*,  specifically in their plays The Blind Spot and milk, blood respectively. Focusing on the female characters in their works, we will attempt to highlight the way their gender identity is structured, how their social environment treats them and, finally, the different aspects of the “foreign” (social, national, existential, cultural) that stamp their personality. The final aim is to explore how the above aspects are transmuted in each creator in terms of content, characters, stylistic and aesthetic elements of their works. More broadly, to reflect on how and to what extent theatrical writing can influence the contemporary reality and debate going on today. In this context, we will refer to Beauvoir's emblematic existentialist position on the Second Gender, relating though, to the more recent, post-structuralist feminist approach to the way gender identity is constituted. As for the creative part, through a theatrical female monologue, we will try to engage in a conversation with the reflection that emerged in the theoretical part on the issues of gender diversity, focusing on the acute problems of modern society –labour exploitation, social inequalities, prejudice, and loneliness– with which women, especially immigrant ones, are confronted nowadays.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές