Από την ροή της συνείδησης στον εσωτερικό μονόλογο

From the stream of consciousness to interior monologue (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 59
 7. Φαλαγκάς, Νικόλαος
 8. Ροή της συνείδησης, Εσωτερικός μονόλογος, Λεξικά λογοτεχνικών όρων, Γενιά του 1930, Ελλάδα, Θεωρία της λογοτεχνίας και εκπαίδευση.
 9. ΔΓΡΔΕ
 10. 1
 11. 16
 12. 3
  • Ο εσωτερικός μονόλογος και η ροή της συνείδησης είναι δύο όροι για τους οποίους κάποιοι κριτικοί πιστεύουν πως είναι όμοιοι και κάποιοι αναγνωρίζουν ευκρινείς διαφορές. Σε αυτήν την εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των δύο όρων και παρουσίασης της μεταξύ τους σχέσης μέσα από επισταμένη αναζήτηση σε λεξικά λογοτεχνικών όρων και μελέτες, κυρίως της ελληνικής γλώσσας.

    Στη συνέχεια η εργασία επικεντρώνεται στον εσωτερικό μονόλογο, ο οποίος έχει απασχολήσει ευρύτερα τόσο τη διεθνή όσο και την ελληνική βιβλιογραφία, παρουσιάζοντας αναλύσεις δύο σπουδαίων μελετητών, του Robert Humphrey και της Dorrit Cohn, που βοήθησαν αρκετά στη κατανόηση του όρου. Ακόμη, παρατίθενται πληροφορίες για τη σημασία του όρου σύμφωνα με τις αφηγηματολογικές και γλωσσικές ή και υφολογικές συμβάσεις προσεγγίσεως του όρου. Έπειτα, εξετάζεται η εμφάνιση του εσωτερικού μονολόγου στην Ελλάδα και η παρουσία του στην λογοτεχνία και την κριτική της εποχής.

    Τέλος, στο παράρτημα παρουσιάζεται η εμφάνιση των όρων εσωτερικός μονόλογος και ροή της συνείδησης σε τρία ελληνικά λεξικά λογοτεχνικών όρων τα οποία δημιουργήθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ιδιαίτερα, για τη παροχή βοήθειας σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους μέσω της ανάλυσης βασικών λογοτεχνικών όρων.

    Στο δημιουργικό μέρος της εργασίας, επιχειρείται η εφαρμογή της τεχνικής του εσωτερικού μονολόγου, συγγράφοντας, σύμφωνα με την ανάλυση του Robert Humphrey, δύο άμεσους και δύο έμμεσους εσωτερικούς μονολόγους.


  • The interior monologue and the stream of consciousness are two literary terms for which several critics believe that they are similar, although another group of critics acknowledges some distinct differences. In this paper, it will be attempted to analyze both terms and present their relation through careful research in different dictionaries of literary terminology, mainly those of Greek language.

   Furthermore, the paper focuses on the interior monologue, which has attracted, widely, both the international and Greek bibliography, while presenting analysis by eminent scholars, such as Robert Humphrey and Dorrit Cohn, whose contribution to the understanding of the term is quite remarkable. Moreover, information is given over the importance of the term, according to narrative and linguistic, or even stylistic approaches. What is more, it is been examined the appearance of the interior monologue in Greece and its presence in Literature and contemporary reviews.

   Ultimately, it is been presented the appearance both of the interior monologue and the stream of consciousness in three Greek literary terminology dictionaries which have been created for educational reasons. Particularly, to provide assistance, so as to trainers, but also to trainees, through the analysis of basic literary terminology.

   Concerning the creative part of this paper, it is attempted the application of the technique of the interior monologue, while composing two direct and two indirect interior monologues, according to the analysis of Robert Humphrey.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές