Η κατασκευή σύνθετων ταυτοτήτων μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική καταγωγή σε μια Τάξη Υποδοχής: μια μελέτη περίπτωσης

Constructing complex identities of immigrant-origin students in a Reception Classroom: a case study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΟΥΛΑ ΗΛΙΑΡΕΪΖΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. ΤΣΙΩΛΗ, ΣΟΦΙΑ
 8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΨΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
 9. Διγλωσσία, Σύνθετες Ταυτότητες, Θεσιακότητα, Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) | Βilingualism , Complex Identities, Positionality, Reception Classrooms (R.C.)
 10. ΑΔΕ 70 Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση
 11. 30
 12. 17
  • Στην παρούσα μελέτη εστιάζουμε στο φαινόμενο της διγλωσσίας, όπως αυτό επαναπροσδιορίζεται τα τελευταία χρόνια από ερευνητές/τριες που ασχολούνται με παιδιά με μεταναστευτική καταγωγή μέσα από μια κοινωνιογλωσσική ματιά και προσέγγιση. Κύριος στόχος μας είναι να δείξουμε πώς οι μαθητές/τριες μιας τάξης υποδοχής (ΤΥ) αντιλαμβάνονται τη διγλωσσία τους, πώς διαπραγματεύονται τις ταυτότητές τους και τη θέση τους ή πώς τοποθετούνται σε σχέση με αυτή. Ο ερευνητικός φακός μας εστιάζει στις ΤΥ και στο εάν και με ποιον τρόπο συμβάλλει ο χώρος των τάξεων υποδοχής (ΤΥ) στο τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και επιπλέον εάν και με ποιον τρόπο συμβάλλει ο συγκεκριμένος χώρος στη διαμόρφωση και την οικοδόμηση σύνθετων ταυτοτήτων των μαθητών/τριών μέσα στον συγκεκριμένο χώρο. Δίνοντας φωνή στις απόψεις παιδιών Δημοτικού Σχολείου νησιού της Δωδεκανήσου επιχειρήσαμε μέσα από συνεντεύξεις και καλλιτεχνικές δημιουργίες να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα να αναδείξουν τις ταυτότητές τους. Η διερεύνηση της κατασκευής σύνθετων ταυτοτήτων των μαθητών/τριών ερμηνεύτηκε μέσα από το πρίσμα της θεσιακότητας, η οποία αναδεικνύει τις πολλαπλές θέσεις που διαπραγματεύεται και στις οποίες εμπλέκεται ένα άτομο με βάση τις πολλαπλές του εμπειρίες (κοινωνικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά κ.ά.). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές/τριες αναπαρήγαγαν τις εκπαιδευτικές πολιτικές του τυπικού πλαισίου, καθώς και τις επιλογές της οικογένειας που ενθαρρύνουν την καλλιέργεια μιας περισσότερο εθνικής ταυτότητας. Κάποιες φορές, ωστόσο, φαίνεται να ενισχύεται η πολλαπλότητα των διγλωσσικών/πολυγλωσσικών ταυτοτήτων τους μέσα από επιρροές φίλων τους, μουσικής, κ.ά. Επιπλέον, ο θεσμός των ΤΥ φαίνεται να μην υποστηρίζει μια πολυγλωσσική εκπαίδευση και κατ’ επέκταση την καλλιέργεια και την ανάδειξη των σύνθετων ταυτοτήτων των μαθητών/τριών.

  • In the present study we focus on the phenomenon of bilingualism, as it has been redefined in recent years by researchers working with children of immigrant origin through a sociolinguistic perspective and approach. Our main objective is to show how students in a reception classroom (RC) perceive their bilingualism, how they negotiate their identities and their position or how they position themselves in relation to it. Our research lens focuses on the RCs and whether and how the RC space contributes to the formal educational context and furthemore whether and how this particular setting contributes to the formation and construction of students' complex identities within this setting. By giving voice to the views of children of a primary school on the Dodecanese island, we attempted through interviews and artistic creations to let the children freely reveal their identities. The exploration of the construction of students' complex identities was interpreted through the perspective of positionality, which highlights the multiple positions negotiated and engaged in by an individual based on his/her multiple experiences (social, political, educational, etc.). The results showed that students reproduced the educational policies of the formal context, as well as family choices that encourage the cultivation of a more ethnic identity. Sometimes, however, they seemed to reinforce the multiplicity of their bilingual/multilingual identities through influences of friends, music, etc. Moreover, the institution of RC does not seem to support a multilingual education and thus the cultivation and emergence of students' complex identities.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές