Η χρήση της κρητικής διαλέκτου στην ταινία «Πρώτη φορά νονός». Κριτική ανάλυση λόγου και σχεδιασμός διδακτικής πρότασης για την Α΄ λυκείου.

The use of the Cretan dialect in the film "First time godfather". Critical discourse analysis and design teaching proposal for the first grade. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Στελλάκης, Νεκτάριος
 8. Μάρκογλου, Αγγελική | Οικονομάκου, Μαριάνθη
 9. γλωσσική ποικιλότητα, γεωγραφική ποικιλότητα, γλωσσικές στάσεις, κρητική διάλεκτος, κριτική ανάλυση λόγου, κριτικός γραμματισμός, μοντέλο πολυγραμματισμών
 10. ΑΔΕ71 Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα
 11. 2
 12. 56
 13. 6
  • Η αξιοποίηση των γλωσσικών ποικιλιών της νεοελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση είναι εξέχουσας σημασίας αφού η διδασκαλία τους συνδέεται τόσο με γλωσσικά όσο και με κοινωνικά ζητήματα. Σύνδεση που αποτελεί έναν από τους στόχους μελέτης των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων στα πλαίσια της γλωσσικής διδασκαλίας της Α' λυκείου, με ξεχωριστή ενότητα για την διδασκαλία της πολυμορφίας της γλώσσας.
   Η παρούσα εργασία θα προσεγγίσει το θέμα της αξιοποίησης της γεωγραφικής ποικιλίας με άξονα τα κείμενα μαζικής κουλτούρας, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την
   καθημερινότητα των μελών της κοινωνίας. Μέσα από αυτή την προσέγγιση και την ένταξή της στο σχολικό περιβάλλον, το ενδιαφέρον των μαθητών θα ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο αφού θα συνδέσουν την μάθηση με τα εξωτερικά ερεθίσματα της
   καθημερινότητας και τα προσωπικά τους βιώματα.
   Βασικός στόχος της, λοιπόν, είναι να τονίσει την σημαντικότητα της γεωγραφικής ποικιλίας στην εκπαίδευση εστιάζοντας συγκεκριμένα στην κρητική διάλεκτο. Μέσα από την ανάλυση αποσπασμάτων της ταινίας «Πρώτη φορά νονός» σύμφωνα με το κοινωνιογλωσσολογικό μοντέλο ανάλυσης οι μαθητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαλέκτου, θα καταφέρουν να αποσαφηνίσουν και να κατανοήσουν τα πλαίσια επικοινωνίας μέσα στα οποία γίνεται η χρήση της διαλέκτου καθώς και να αντιμετωπίζουν θετικά την χρήση οποιασδήποτε γεωγραφικής ποικιλίας εντοπίζοντας τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει μέσω της εκπαίδευσης.
   Τέλος, η διδακτική πρόταση που προτείνεται μέσω του μοντέλου των πολυγραμματισμών καθιστά τα επιλεγμένα αποσπάσματα αντικείμενα κριτικής ανάλυσης από τους/τις μαθητές/τριες συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού, που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της σύγχρονης εκπαίδευσης και καλλιεργεί την ενεργό συμμετοχή καθώς και την δημιουργικότητα των παιδιών.

  • The use of the linguistic varieties of Modern Greek in education is of
   outstanding importance since their teaching is linked to both linguistic and social issues.This connection is one of the objectives of the modern curricula in the context of
   language teaching in the first grade, with a separate unit on the teaching of language
   diversity.
   This paper will approach the issue of the exploitation of geographical diversity
   by focusing on mass culture texts, which are inextricably linked to the everyday life of
   members of society. Through this approach and its integration into the school
   environment, students' interest will be further activated as they will connect learning
   with the external stimuli of everyday life and their personal experiences.
   The main aim of this paper, therefore, is to highlight the importance of
   geographical diversity in education, focusing specifically on the Cretan dialect.
   Through the analysis of excerpts from the film "First time godfather" according to the
   sociolinguistic model of analysis, students will come into contact with the specific
   characteristics of the dialect, will manage to clarify and understand the communication
   contexts in which the use of the dialect takes place, as well as to deal positively with
   the use of any geographical variety, identifying the benefits it can offer through
   education.
   Finally, the teaching proposal proposed through the model of polygraphs makes
   the selected passages objects of critical analysis by the students, thus contributing to
   the cultivation of critical literacy, which is one of the basic objectives of modern
   education and cultivates the active participation and creativity of children.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές