Κριτικός γραμματισμός : Έμφυλα στερεότυπα σε χιουμοριστικά κείμενα. Μια διδακτική πρόταση για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Critical literacy : Gender stereotypes in humorous texts. A didactic proposal for Secondary Education. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 15 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Μαγουλά Ευγενία
 8. Γεωργακόπουλος Αθανάσιος, Μαγουλά Ευγενία, Μαρκόπουλος Θεόδωρος
 9. Κριτικός γραμματισμός, οπτικός γραμματισμός, πολυτροπικότητα, χιουμοριστικά κείμενα, έμφυλα στερεότυπα, διδακτική πρόταση, γλωσσική εκπαίδευση
 10. Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς
 11. 11
 12. 39
 13. 21
  • Τα μιμίδια όπως και οι σκιτσογραφίες του Αρκά αποτελούν πολυτροπικά κείμενα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται ο σχεδιασμός μιας  διδακτικής πρότασης που θα εφαρμοστεί σε μαθητές/τριες  της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην διδακτική πρόταση θα αξιοποιηθούν μιμίδια και σκιτσογραφίες του Αρκά που εμπεριέχουν έμφυλα στερεότυπα.Οι μαθητές/τριες παρατηρείται πολλές φορές να αναπαράγουν παθητικά τα μηνύματα αυτά. Η μελέτη τέτοιων κειμένων στη γλωσσική εκπαίδευση θα τους βοηθήσει να επεξεργαστούν κριτικά αυτά τα χιουμοριστικά κείμενα και να εντοπίζουν τις στερεοτυπικές αναπαραστάσεις για τα δύο φύλα. Για την κριτική ανάλυση των κειμένων αξιοποιήθηκε η Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday καιη Γραμματική Οπτικού Σχεδιασμού των Kress & Van Leeuwen. 

  • Memes as well as Arkas' sketches are multimodal texts.In this thesis, I aim at designing a teaching scenario that will be applied to students of Secondary Education. In his teaching scenario I will use Arkas memes and sketches that contain gender stereotypes. Students often reproduce passively these messages. Using such texts in language education will help students to critically process these humorous texts and to identify representations of both sexes which are stereotypical. For critical text analysis, I rely on Halliday's Systemic Functionality and Kress & Vn Leeuwen's Visual Design Grammar.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές