Η κατασκευή της ψυχικής ασθένειας στον λόγο του θεάτρου και της λογοτεχνίας: Μια κριτική προσέγγιση και διδακτικές προεκτάσεις.

The construction of mental illness in the discourse of theatre and literature: A critical approach and didactic implications. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Αντωνοπούλου, Σταυρούλα
 8. Αντωνοπούλου, Σταυρούλα | Πατρώνα, Μαριάνθη | Οικονομάκου, Μαριάνθη
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου, ψυχική ασθένεια, θέατρο, λογοτεχνία, κριτικός γραμματισμός, πολυγραμματισμοί
 10. "Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα" / ΑΔΕ71
 11. 2
 12. 55
 13. 14
  • Η εργασία πραγματεύεται την κατασκευή της ψυχικής ασθένειας στον λόγο του θεάτρου και της λογοτεχνίας. Αξιοποιώντας τα εργαλεία της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση της κατασκευής και κατ’ επέκταση της αντιμετώπισης της ψυχικής ασθένειας τόσο από τα άτομα που νοσούν όσο και από τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο. Τα εργαλεία της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής συνέβαλαν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο λόγος διαμορφώνει και διαμορφώνεται μέσα από το συχνά αδιαφανές πρίσμα της ψυχικής διαταραχής. Η κριτική προσέγγιση των κειμένων που αξιοποιήθηκαν επιχείρησε να φωτίσει την ψυχή και το μυαλό που νοσεί και ανέδειξε την ανάγκη ευαισθητοποίησης και εξάλειψης των στιγματιστικών διαδικασιών. Η μελέτη αυτή έκρινε σκόπιμη τη διδακτική αξιοποίηση παιδικών λογοτεχνικών κειμένων, μέσω του μοντέλου των Πολυγραμματισμών, ώστε να συμβάλει στην κατανόηση του ρόλου και του νοήματος των λεξικογραμμματικών επιλογών των ατόμων που ένα μέλος της οικογένειάς τους βιώνει βαθιά θλίψη, με απώτερο σκοπό να δοθεί έμφαση στην αποδοχή, την αγάπη και τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν οι ίδιοι οι μαθητές.

  • The purpose of this thesis is to highlight the construction of mental illness in the discourse of theatre and literature. A critical approach to the construction, and by extension, the treatment of mental illness by both, people who deal with mental illness and their family and social environment, is attempted utilizing the tools of Critical Discourse Analysis. The tools of Systemic Functional Grammar contributed to an understanding of how discourse is shaped and formed through the often opaque prism of mental illness. The critical approach attempted to illuminate the diseased psyche and mind, and highlighted the need for awareness and elimination of stigmatizing processes. This study proposes a teaching proposal based on the model of multilitteracies using children's literary texts, in order to contribute to the understanding of the role and meaning of the lexical choices of individuals whose family member is experiencing deep grief, with the ultimate aim of emphasising the acceptance, love and help that the students themselves can offer.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές