Ανθολογία ποιημάτων εμπνευσμένα από μοτίβα σκιαγράφησης της γυναικείας φιγούρας: Φιλολογική έκδοση των "Συναξάριον των ευγενικών γυναικών και τιμιωτάτων αρχόντισσων" και "Ο έπαινος των γυναικών"

Collection of poems inspired by patterns of portayals of the female figure: Literary edition of the "Synaxarion of Noble Women" and "The Praise of Women" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΥΡΙΓΓΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 137
 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ
 8. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
 9. Ανθολογία, αντιγυναικεία λογοτεχνία, στερεοτυπική εικόνα-ταυτότητα, λογοτεχνικά μοτίβα
 10. ΔΓΡ: Επιμέλεια Κειμένων και Εκδοτικές Πρακτικές
 11. 1
 12. 67
 13. 13
 14. Φωτογραφίες, Εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να ανιχνεύσει μοτίβα σκιαγράφησης της γυναίκειας φιγούρας στη λογοτεχνική παράδοση, όπως αυτή διαμορφώνεται από τους Ησιόδειους χρόνους ως τις απαρχές της Κρητικής λογοτεχνίας. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό στην περιγραφή της γυναικείας φύσης είναι η αρνητική αποτύπωσή της μέσω ηρωίδων που είτε επιλέγονται από τη μυθολογία, είτε κατασκευάζονται για τις ανάγκες της πλοκής του λογοτεχνικού έργου ή ακόμη και αναπαριστώνται ως κοινωνικοί τύποι σε κείμενα με σατιρική ή και διδακτική στόχευση. Σε κάθε περίπτωση αποτελούν στερεοτυπικές μορφές που εξυπηρετούν συγκεκριμένες πολιτισμικές και ιδεολογικές στοχεύσεις και εντάσσονται στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής παραγωγής τους. Η λογοτεχνική παραγωγή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από την αρχαϊκή περίοδο ως την ύστερη αρχαιότητα όπως σταχυολογείται στα επιλεγμένα κείμενα, μας παρέχει δείγματα ισχυρών και διαχρονικών προτύπων κατασκευής της γυναικείας ταυτότητας και παράλληλα θέτει τις βάσεις ενός ιδιότυπου λογοτεχνικού μισογυνισμού. Περνώντας στη νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή, επιλέγονται έργα από την πρώιμη φάση της κρητικής λογοτεχνίας που αναπαράγουν ή εξελίσσουν τις αρνητικές στερεοτυπικές αποτυπώσεις της γυναικείας φιγούρας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η φιλολογική έκδοση αποσπασμάτων από τα καταληκτικά κείμενα της παρούσας ανθολογίας, δηλαδή από το "Συναξάριον των ευγενικών γυναικών και τιμιωτάτων αρχόντισσων" και από το "Ο έπαινος των γυναικών".
  • The thesis hereby attempts to detect descriptive patterns of the female figure in the literary tradition as it was shaped from the era of Hesiod through to the beginnings of Cretan literature. A central feature of portrayals of the female nature is its negative illustration through heroines that were either selected by mythology or constructed to cater to the demands of the literary work’s plot or even represented as social types in texts with a satirical or didactic aim. In each case they constitute stereotypical forms serving specific cultural and ideological goals and are embedded in the social and cultural context of the era in which they were produced. The ancient Greek literary production from the archaic period until late antiquity – as evidenced by the selected texts – provides us with samples of strong and diachronic stereotypes of constructing female identity and lays the foundations of a peculiar literary misogyny. Moving on to Modern Greek literary production, works from the early phase of Cretan literature reproducing or further developing the negative stereotypical portrayals of the female figure have been selected. The second part negotiates the literary edition of excerpts of the concluding texts of the present thesis, namely from the "Synaxarion of Noble Women" and from "The Praise of Women".
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές