Οι ομάδες προφορικής ιστορίας ως φορείς δημόσιας ιστορίας: Το παράδειγμα της ΟΠΙ Επταπυργίου.

Oral history groups as bearers and carriers of Public History: The example of Eptapyrgio oral history group. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 170
 7. Καβάλα Μαρία
 8. Αντωνίου Αντώνης | Δαλκαβούκης Βασίλης
 9. Δημόσια Ιστορία, Ομάδες Προφορικής Ιστορίας, Αντι-μνήμη, Επταπύργιο, Δύσκολη Κληρονομιά. | Public History, Oral History Groups, Counter memory, Eptapyrgio, Difficult Heritage
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 3 (τρία)
 12. 71
 13. 09
 14. Περιέχει : συνεντεύξεις, εικόνες, πίνακα
  • Στην Ελλάδα η δημιουργία -«από τα κάτω»- ομάδων που σχετίζονται με την προφορική ιστορία αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο. Η δημιουργία των Ομάδων Προφορικής Ιστορίας στην Ελλάδα, συνδέθηκε με την οικονομική κρίση και την αλλαγή που έχει επέλθει λόγω της παγκοσμιοποίησης στις ταυτότητες των ιστορικών υποκειμένων. Από τη δημιουργία της πρώτης ΟΠΙ μέχρι και σήμερα έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια.

    Η ΟΠΙ Επταπυργίου είναι μία σχετικά νέα ΟΠΙ, και αποτελεί περίπτωση μελέτης στην παρούσα διπλωματική εργασία, καθώς είναι η μοναδική ΟΠΙ που έχει ως σημείο αναφοράς ένα μνημείο «δύσκολης κληρονομιάς» καθώς η ιστορία του συνδέεται άμεσα με δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας. Κύριο στόχο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάδειξη του τρόπου άσκησης πρακτικών της δημόσιας ιστορίας από την υπό μελέτη ΟΠΙ. Κεντρικό σημείο αναφοράς στη μελέτη αυτή αποτελεί η εξέταση του τρόπου μετάβασης από την προφορική στη δημόσια ιστορία, έχοντας ως επίκεντρο τις προφορικές μαρτυρίες, που στην προκειμένη περίπτωση λειτουργούν ως αντι-αρχεία, καθώς σχετίζονται με τους πολιτικούς κρατούμενους και με μία ενεργή κοινότητα αντι-μνήμης για την οποία το Επταπύργιο αποτελεί μία ετεροτοπία.

  • The development of "from bellow" groups in Greece that relate to what we call "oral history" is a modern phenomenon. Oral History Groups are such a develοpment that is related to the recent economical crisis and globalization changes of what is generally considered a "historical subject". Over 10 years have passed since the creation of the first OHG.

   The Eptapyrgio OHG is a relatively new OHG and the case study of this paper. The central point of reference of this particular group is an important monument of great value, important historical inheritance and is related to extremely hard and odscure periods of modern greek history.The main purpose of this paper is to examine the flow and transition from oral to public history, while maintaining the focal point to oral testimonies that in this particular case stand as "counter-memory". These testimonies come from political prisoners and from an active community that defies what is considered public, general and mainstream understanding of historical events. In that sense Eptapyrgio stands its own ground,
   a "heterotopia"  as a "counter-memory" to the mainstream historical perception so to speak.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές