Οι αναπαραστάσεις φύλου στο σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας διαμέσου του λόγου των μαθητών/-τριών

Gender representation in Modern Greek Language textbook for B level Junior High School through students' speech (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΗΓΟΡΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 14 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 171
 7. ΙΝΤΖΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ, Κριτικός γραμματισμός, οπτικός γραμματισμός, αναπαράστασεις φύλου σε σχολικά εγχειρίδια, κριτικός αναστοχασμός
 10. Κριτικός Γραμματισμός
 11. 2
 12. 28
 13. 2
  • Η συμβολή του σχολείου στην κοινωνικοποίηση του ρόλου των φύλων είναι πολύ
   σημαντική καθώς μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σχολικών εγχειριδίων μεταφέρεται
   στους μαθητές/-τριες η κυρίαρχη ιδεολoγία και οι στάσεις για τον ρόλο των φύλων. Ακόμη και στις
   μέρες μας που η χειραφέτηση της γυναίκας έχει κερδίσει σημαντικά έδαφος, εξακολουθούν να
   παράγονται έμφυλες πεποιθήσεις και στερεοτυπικές αναπαραστάσεις που εντοπίζονται και στον
   χώρο της εκπαίδευσης. Είναι σημαντική λοιπόν από τους μαθητές/-τριες η ανάγκη για
   “φιλτράρισμα” των αντιλήψεων που αναπαράγονται, με την κριτική αντιμετώπιση των γλωσσικών
   και οπτικών μηνυμάτων που δέχονται.
   Η παρούσα εργασία σε πρώτο στάδιο διερευνά το αν και κατά πόσο οι μαθητές/-τριες είναι
   σε θέση να αποκωδικοποιούν τα έμφυλα νοήματα των σχολικών εγχειριδίων. Για τον σκοπό αυτό
   δημιουργήθηκε μια εκπαιδευτική παρέμβαση βασισμένη στις αρχές της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου
   και στο μοντέλο των Πολυγραμματισμών, η οποία μέσα από την επαφή με κείμενα και εικόνες του
   σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β’ Γυμνασίου καλεί τους μαθητές/-τριες να
   εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν τον τρόπο που αναπαρίστανται τα φύλα. Οι απαντήσεις των ίδιων
   αποκαλύπτουν πως είναι δύσκολο να αποφύγουν τη χρήση στερεοτυπικών εκφράσεων συζητώντας
   κριτικά για τον ρόλο των φύλων. Επομένως το δεύτερο στάδιο της εργασίας αποβλέπει στην
   ανάπτυξη του κριτικού αναστοχασμού, ζητώντας από τους μαθητές/τριες να αναστοχαστούν στις
   ίδιες τους τις σκέψεις με σκοπό να οδηγηθούν στη διαπίστωση πως και οι ίδιοι/-ες εκφράζουν
   ακούσια στερεοτυπικές απόψεις.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές