Στάσεις και απόψεις γονέων απέναντι στη διγλωσσία των παιδιών τους και την εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. Ζάγκα, Ελευθερία
 8. Ζάγκα, Ελευθερία | ΚΑΝΤΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 9. Διγλωσσία, μητρική/πρώτη γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, γλώσσα χώρας υποδοχής, δίγλωσσα παιδιά
 10. ΑΔΕ 71
 11. 1
 12. 22
 13. 8
  • Η διγλωσσία, ή μάλλον καλύτερα η πολυγλωσσία, δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο αλλά από τα πρώτα της ανθρώπινης ύπαρξης στον πλανήτη δημιουργήθηκε όταν άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες αποφάσισαν να συνάψουν ατομικές ή ομαδικές σχέσεις. Σε αντίθεση με κάποιες διαδεδομένες αντιλήψεις, η συνύπαρξη δύο ή περισσότερων γλωσσικών κωδίκων σε έναν μεμονωμένο ομιλητή ή ομιλήτρια αλλά και σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων είναι κάτι απολύτως φυσικό και συμβατό με την κοινωνικο – οικονομική και πολιτισμική δραστηριότητα των σύγχρονων ανθρώπινων κοινωνιών. Η διγλωσσία είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς γονείς που είναι μετανάστες, ζουν στην Ελλάδα και τα παιδιά τους φοιτούν σε ελληνικά σχολεία. Η κύρια έννοιά τους είναι από τη μία πλευρά η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και από την άλλη η διατήρηση της μητρικής/εθνοτικής τους γλώσσας.
   Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μία έρευνα που διεξήχθη και αφορά γονείς δίγλωσσων παιδιών με καταγωγή από την Αλβανία οι οποίοι είναι μετανάστες στην Ελλάδα. Στόχος της είναι να καταδείξει το πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της μητρικής γλώσσας τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, την αναγκαιότητα εκμάθησης την ελληνικής από μικρή ηλικία ως σημαντικό μέσο κοινωνικοποίησης των παιδιών, τις γλωσσικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι γονείς στα παιδιά τους. Λαμβάνοντας υπόψιν το πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της μητρικής γλώσσας για τους γονείς των δίγλωσσων παιδιών αλλά και η επιδίωξή τους  να μάθουν τα παιδιά τους την γλώσσα της χώρα υποδοχής, δηλαδή την ελληνική, στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ημι – δομημένων συνεντεύξεων. Μέσα από τις συνεντεύξεις ερευνώνται οι γλωσσικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι γονείς στα δίγλωσσα παιδιά τους μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και στη συνέχεια οι στάσεις και οι αντιλήψεις των γονέων απέναντι στη διγλωσσία των παιδιών τους και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως Γ2. Για τη διερεύνηση του ερευνητικού σκοπού διεξήχθησαν  ημι - δομημένες συνεντεύξεις με έξι (6) γονείς δίγλωσσων παιδιών με καταγωγή από την Αλβανία έτσι ώστε να καταγράψουμε τις διαφορετικές απόψεις τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν τα παιδιά τους κλήθηκαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα.

  • Βilingualism, or rather multilingualism, as the coexistence of languages ​​at a social or individual level runs through the history of the human species and is a characteristic feature of life on our planet. Contrary to some widespread perceptions, the coexistence of two or more language codes in an individual speaker or speaker but also at the level of social groups is something completely natural and compatible with the socio-economic and cultural activity of modern human societies. Contrary to some widespread perceptions, the coexistence of two or more language codes in an individual speaker or speaker but also at the level of social groups is something completely natural and compatible with the socio-economic and cultural activity of modern human societies. Bilingualism is an issue that concerns many parents who are immigrants, live in Greece and their children attend Greek schools. Their main meaning is on the one hand learning the Greek language and on the other hand preserving their mother/ethnic language.

   This paper reports on a research conducted concerning parents of bilingual children of Albanian origin who are immigrants in Greece. Its aim is to demonstrate how important the preservation of the mother tongue is for both parents and children, the necessity of learning Greek from an early age as an important means of socializing children, the language practices used by parents with their children. Taking into account how important it is to preserve the mother tongue for the parents of bilingual children but also their pursuit to have their children learn the language of the host country, i.e. Greek, in this thesis the data was initially collected through semi-structured interviews. Through the interviews, the language practices used by the parents of their bilingual children in their family environment and then the attitudes and perceptions of the parents towards their children's bilingualism and the learning of the Greek language as a C2 is investigated. To investigate the research purpose, semi-structured interviews were conducted with six (6) parents of bilingual children from Albania in order to record their different opinions and the difficulties they faced when their children were asked to learn the Greek language.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές