«Κριτική Ανάλυση Λόγου και Κριτικός Γραμματισμός σε κείμενα του Κυρίαρχου Λόγου για την Covid19 και το Lockdown»

Critical Discourse Analysis and Critical Literacy in Texts of the Dominant Discourse for Covid19 and Lockdown (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΑΚΗΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 31 Ιανουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Οικονομάκου, Μαριάνθη
 8. Γιώργος Ξυδόπουλος, Ιντζίδης Ευάγγελος, Οικονομάκου Μαριάνθη
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ), Κριτικός Γραμματισμός, Covid19, Lockdown, Κυρίαρχος Λόγος, Ηγεμονικός Λόγος, Μοντέλο Πολυγραμματισμών
 10. «Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς»
 11. 2
 12. 9
 13. 18
  • Στα πλαίσια ακαδημαϊκής μελέτης, καταθέτουμε την διπλωματική μας εργασία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα: ‘Σύγχρονες Τάσεις Στη Γλωσσολογία Για Εκπαιδευτικούς’. Η δεδομένη εργασία είναι ένα αποτέλεσμα ανάγνωσης θεωριών από τον ευρύτερο χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας, κατανόησης αυτών και συνειδητής χρήσης τους από εμάς για το θέμα, που επιλέξαμε, το οποίο είναι: ‘Κριτική Ανάλυση Λόγου και Κριτικός Γραμματισμός σε κείμενα του Κυρίαρχου Λόγου για την Covid19 και το Lockdown’. Μελετούμε την περίοδο της γνωστής και ως ‘πανδημίας του κορονοϊού και των Lockdowns’ μέσα από δύο πολυτροπικά κείμενα, τα οποία καταθέτουμε ως παραθέματα στο τέλος της εργασίας. Η εργασία τοποθετείται εντός του πλαισίου της εποχής της και έχει δύο συγκεκριμένους σκοπούς. Από την μία, σκοπεύουμε να αποδείξουμε τον ισχυρισμό ότι ο Λόγος της εξουσίας είναι μέσο διαχείρισης πληθυσμών. Αυτό θα γίνει μέσω της εφαρμογής της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (ΚΑΛ) σε δύο πολυφωνικά και κατά τα φαινόμενα αντιθετικά μεταξύ τους κείμενα της εποχής. Από την άλλη, σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε το Μοντέλο των Πολυγραμματισμών, κομμάτι του οποίου είναι ο Κριτικός Γραμματισμός, προβαίνοντας στην κατάθεση μίας διδακτικής πρότασης. Ως προς τον δεύτερο σκοπό, στα πλαίσια ενός δυνητικά ρεαλιστικού σεναρίου, λειτουργούμε ως εκπαιδευτικοί εξετάζοντας διαστάσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συγκείμενου. Ενστερνιζόμενοι τις ενστάσεις και το έργο των κλάδων της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και του Κριτικού Γραμματισμού (οι οποίοι εδώ και καιρό ιστορικά βρίσκονται εν γένει σε σύγκρουση με τον Κυρίαρχου Λόγο και με την παραδοσιακή-εκπαιδευτική πρακτική της τυπικής φιλολογίας και του Εθνικού Αφηγήματος), θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλάνο μαθήματος για την τάξη της Γ’ Λυκείου του δημοσίου σχολείου στο μάθημα ‘Έκφραση-Έκθεση’. Αυτό το μάθημα σκοπεύουμε να βοηθήσει τα παιδιά όχι ‘να βρουν την αλήθεια’, αλλά να μπορούν μέσω συγκεκριμένων κοινωνιο-γνωστικών διεργασιών, διερωτήσεων και πρακτικών να διαβάζουν με κριτικό τρόπο κείμενα, που συντονίζονται με τον Κυρίαρχο Λόγο. Επιγραμματικώς, κοιτάζοντας την εργασία συνολικά, πρώτα, θα εξηγήσουμε εκτενέστερα τους σκοπούς και τους λόγους, που αυτή γίνεται και θα αναφερθούμε στο πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, που περιβάλλει τις ανησυχίες μας. Εκτενής θα είναι η αναφορά στα μεθοδολογικά εργαλεία, στα ερευνητικά/επιστημονικά ερωτήματά μας και στις θεωρίες της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και του Κριτικού Γραμματισμού. Εν συνεχεία, θα έρθουμε σε επαφή με τα ίδια τα κείμενα, τα οποία θα αποδομήσουμε μέσω Ανάλυσης Λόγου καταθέτοντας μαζί το πολιτικό και υποκειμενικό στίγμα μας. Έπειτα, θα προβούμε αναλυτικά στην διδακτική πρόταση, η οποία θα αποτελέσει μία αντι-πρόταση διαπαιδαγώγησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες απέναντι στις προτάσεις τυπικού γραμματισμού, που προωθεί το σχολείο. Τέλος, θα ακολουθήσουν τα συμπεράσματά μας κι ευελπιστούμε οι τοποθετήσεις μας στο εισαγωγικό κομμάτι της εργασίας να ‘συναντήσουν’ τους αναγνώστες και τότε, αλλά ως πλέον αποδεικνυόμενες από εμάς.
  • Within an academic context, we submit our thesis for the Master’s Degree program titled Current Trends in Linguistics for Educators. This particular project is the result of studying, understanding and employing theories from the wider field of sociolinguistics. The title of our thesis is ‘Critical Discourse Analysis and Critical Literacy in Texts of the Dominant Discourse for Covid19 and Lockdown’. We investigate the period of time known as ‘the period of the pandemic and Lockdowns’ via two political, multimodal and supposedly contradictory texts. We enclose these texts as an appendix. This project has a twofold aim. On the one hand, we intend to investigate the hypothesis that the Dominant Discourse is a means for managing populations. We implement Critical Discourse Analysis to these two multimodal texts. On the other hand, we intend to apply the Models of Multiliteracies so as to design an educational proposal exploiting the analyzed texts in the current Greek educational context. Given the above, we create a lesson plan for the 3rd Grade of the Greek Lyceum as part of the language course. Our aim is to help students ‘not to find the truth’, but, via specific socio-cognitive procedures, questions and practices, to develop their ability of reading critically texts that align with the Dominant Discourse. As a whole, our thesis is socioculturally and politically motivated. Thus, our reference to the methods, tools, and theories of Critical Discourse Analysis and Critical Literacy will be extensive. Our educational proposal is opposed to the current institutional curriculum. Our discussion is rounded up with revisiting our introductory research questions and elaborating on the way we dealt with them.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές