Η διδασκαλία της συμφωνίας του γένους σε αρχάριους μαθητές

Teaching gender agreement to beginner learners (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Αλεξανδρή , Αικατερίνη
 8. Παναρέτου, Ελένη, Τσοκόγλου Αγγελική
 9. Γένος | διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/Ξένης γλώσσας | αρχάριο επίπεδο | λάθη | θεωρία λαθών, | σώμα κειμένων
 10. ΑΔΕ60
 11. 54
 12. 18
 13. Χοστελίδου, Μ. (2019). Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Κριτική ανάλυση διδακτικών εγχειριδίων. (Μεταπτυχιακή εργασία). Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
  • Στην εργασία αυτή περιγράφεται η διδασκαλία του γραμματικού φαινομένου της συμφωνίας του γένους σε αρχάριους μαθητές, όπως διδάσκεται μέσα από γραμματικά και διδακτικά εγχειρίδια συνδυαστικά με την περιγραφή λαθών που εντοπίστηκαν σε γραπτά κείμενα μη φυσικών ομιλητών της Ελληνικής.. Τα λάθη αυτά περιγράφηκαν, σχολιάστηκαν και συζητήθηκε η ενδεχόμενη παρεμβολή της μητρικής γλώσσας των ομιλητών στη γλώσσα-στόχο με τα λάθη να φέρουν χαρακτηριστικά στοιχεία της μητρικής γλώσσας. Συζητήθηκε, επίσης, και η επιρροή των γλωσσικών διεργασιών της διαγλώσσας των μαθητών που ασκείται στις γραπτές παραγωγές των μαθητών. Εν κατακλείδι, περνώντας από την θεωρία στην πράξη, τονίζοντας τις δυσκολίες του φαινομένου και μελετώντας τα λάθη πραγματικών δεδομένων, επισημαίνουμε την αξία των λαθών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε προς όφελος των μαθητών με σκοπό την κατάκτηση της Ελληνικής ως Γ2.
  • In this paper, teaching gender agreement to beginner students is described through grammar and textbooks combined to the error's description that were detected in written texts of Spanish learners of Greek language as an L2 and consist the core of the survey of Alexandri & Frantzi (2021) that refers to mother tongue interference against the target language. In the Greek Language certification exams organised by the Center for the Greek Language and the school of Modern Greek Language in the Aristotle University of Thessaloniki, in 80 written texts of Spain and Latin America beginner learners made 72 errors that are related to gender agreement. The errors were described and analyzed. The eventual interference of mother tongue to the target language was discussed while the errors brought evidence of mother's tongue typical elements. It was discussed, also, the influence of the liguistic processes of the learners' interlanguage, which affect the learners' written productions. To sum up, through theory to practice, emphasizing the difficulties of the grammar phenomenon and studying the errors of natural data, we are highlighting the value of the errors in teaching procedure, which we should make good use of, having language acquisition as a certain goal.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές