Γλωσσική μεταβολή και γλωσσικό «λάθος»: Μία έρευνα «λαθών» με τη χρήση ερωτηματολογίου και τη χρήση σώματος κειμένων από το twitter

Language change and linguistic «error»: A survey on «errors» with the use of a questionnaire and a corpus of texts from twitter (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. Αθανάσιος Γεωργακόπουλος
 8. Γεωργακόπουλος Αθανάσιος, Μαγουλά Ευγενία, Μαρκόπουλος Θεόδωρος
 9. Γλωσσική αλλαγή, γλωσσική λάθη, twitter, σώμα κειμένων
 10. ΑΔΕΔΕ
 11. 2
 12. 25
 13. 5
  • Κεντρικό θέμα της παρούσας εργασίας είναι η σχέση γλωσσικής αλλαγής και γλωσσικού «λάθους». Η έρευνά μας έχει δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τη σταχυολόγηση «λαθών» του γραπτού λόγου που σχετίζονται με τα επίπεδα της μορφολογίας, της σύνταξης, του λεξικού, της σημασιολογίας αλλά και ορθογραφικά λάθη από αυθεντικές συνομιλίες/μηνύματα, όπως αυτά εμφανίζονται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο Twitter. Το δεύτερο επίπεδο αφορά την αξιοποίηση της πληροφορίας που συλλέχθηκε από το Twitter για τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου με κύριο στόχο να διερευνήσουμε (α) το κατά πόσον υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στα λάθη που εντοπίσαμε στο Twitter και στα λάθη όπως αυτά αποτυπώνονται στο δείγμα των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο, και (β) αν κάποια επίπεδα ανάλυσης εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση για γλωσσική αλλαγή σε σχέση με άλλα (στο δείγμα εκφράσεων που επιλέξαμε γι’ αυτή την εργασία). Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν μια ισχυρή τάση για γλωσσική αλλαγή σε ορισμένες κατηγορίες λαθών, όπως είναι τα σημασιολογικά και τα ορθογραφικά, και σε κάποιες άλλες μια πιο ισχνή τάση.

  • The main topic of this paper is the relationship between language change and linguistic "error". Our research consists of two levels. The first level deals with a collection of written speech "errors" which have to do with morphology, syntax, lexis, semantics as well as spelling errors from authentic conversations / messages, as these appear in a set period of  time on Twitter. The second level concerns the use of the data collected from Twitter to create a questionnaire in order to investigate (a) whether there is any connection between the errors we identified on Twitter and the errors as they are reflected in the sample of participants in the questionnaire, and (b) whether some levels of analysis indicate a stronger tendency for linguistic change than others (in the sample of expressions we chose for this paper).The results of our research show a strong tendency for linguistic change in some categories of errors, such as semantic and spelling errors, and a weaker one  in others.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές