Έμφυλες ταυτότητες στην ελληνική μουσική σκηνή: κριτική ανάλυση και πρόταση διδακτικής παρέμβασης

Gender identities in Greek music scene: critical analysis and teaching inteventional proposal (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 8. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου, τραγούδι, μαζική κουλτούρα, έμφυλες ταυτότητες, Συστημική Λειτουργική Γραμματική, Πολυγραμματισμοί
 10. ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ /ΑΔΕ71
 11. 38
 12. 3
  • Τα πρόσφατα περιστατικά γυναικοκτονιών και οι διαφωνίες για την ορθότητα του όρου «γυναικοκτονία», ο αναθεματισμός της ραπ και της τραπ και ο εξωραϊσμός άλλων ειδών μουσικής, που κατακλύζουν τις τηλεοπτικές οθόνες, τα δημοσιογραφικά άρθρα και το διαδίκτυο αποτέλεσαν κίνητρο για τη συγγραφή της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας σε μια προσπάθεια ερμηνείας της γλώσσας των τραγουδιών ως ιδεολογικά φορτισμένης και φορέα σύνθετων νοημάτων. Το τραγούδι, εκτός από τον ψυχαγωγικό του ρόλο αποτελεί ενδείκτη της κουλτούρας ενός λαού και εκφράζει στάσεις και ιδεολογίες των δημιουργών του, συχνά λανθάνουσες. Στην παρούσα εργασία, αρχικά γίνεται λόγος για τη σχέση της γλώσσας με την κατασκευή κοινωνικών ταυτοτήτων και το κοινωνικό φύλο, καθώς και την ιδεολογική της διάσταση στα κείμενα μαζικής κουλτούρας και ιδιαίτερα στο τραγούδι. Στη συνέχεια, επιχειρείται ανάλυση σε στίχους 66 τραγουδιών από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής από το 1938 ως το 2022 υπό το πρίσμα της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου. Αξιοποιείται το τρισδιάστατο μοντέλο του Fairclough για την ανάλυση των στίχων και εξετάζονται οι λεξιλογικές επιλογές, οι γραμματικές και συντακτικές δομές εστιάζοντας στη λειτουργία αυτών των στοιχείων με βάση τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday. Παράλληλα, τα παραπάνω ερμηνεύονται σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο της εποχής στην οποία εντάσσονται, το φύλο του στιχουργού ή του ερμηνευτή και το είδος της μουσικής. Τέλος, επειδή οι στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τα φύλα στα τραγούδια συχνά είναι υπόρρητες, καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα ένταξης των τραγουδιών στη διδακτική πράξη στα πλαίσια του κριτικού γραμματισμού. Έτσι, στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας προτείνεται ένα σχέδιο διδακτικής παρέμβασης με την αξιοποίηση ενός τραγουδιού του ερευνητικού δείγματος.
  • Recent incidents of femicides and disputes over the correctness of the term "femicide", the anathema of rap/trap and the beautification of other genres of music flooding television screens, newspaper articles and websites, motivated the writing of this dissertation in an attempt to interpret the language of the lyrics in songs as ideologically charged and a carrier of complex meanings. Music, apart from its entertainment role, is an indicator of a people's culture and expresses the attitudes and ideologies of its creators, often latent. In this paper, the relationship of language with the construction of social identities and gender is primarily discussed, as well as its ideological dimension in mass culture texts and especially in songs. Then, an analysis is attempted in the lyrics of 66 songs from various genres of the Greek music scene from 1938 to 2022 in the light of Critical Discourse Analysis. Fairclough's three-dimensional model for analyzing lyrics is utilized and lexical choices, grammatical and syntactic structures are examined focusing on the function of these elements based on Halliday's Systemic Functional Grammar. At the same time, the above are interpreted in relation to the wider social context of the era in which they are part, the gender of the lyricist or performer and the type of music. Finally, as gender stereotypes are often implicit in lyrics, the necessity of including songs in critical literacy instruction becomes clear. Thus, in the last chapter of the paper, a teaching intervention plan is proposed using a song from the research sample.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές