Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο σύγχρονο διαπολιτισμικό πλαίσιο: Διδακτικές προτάσεις σε δυο μεικτά τμήματα της πέμπτης Δημοτικού

Teaching Greek as a Foreign Language according to intercultural practice: Teaching approaches in the fifth grade of two bilingual classes in the primary school (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 13 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 57
 7. Ανδρουλάκης Γεώργιος
 8. Ανδρουλάκης Γεώργιος, Κάντζου Βασιλική
 9. Διδασκαλία ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Διαπολιτισμικό πλαίσιο, Διδακτικές προτάσεις
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς
 11. 2
 12. 45
 13. 12
 14. Παραρτήματα
  • Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η διερεύνηση των όρων που συσχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο σύγχρονο διαπολιτισμικό πλαίσιο. Παράλληλα, διατυπώνονται διδακτικές προτάσεις σε δύο μεικτά τμήματα της πέμπτης δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, αφού περιγράφεται το σύγχρονο διαπολιτισμικό πλαίσιο που υπάρχει πλέον στις ελληνικές σχολικές αίθουσες, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα αναπροσαρμογής της διδακτικής πράξης με σκοπό την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης των παιδιών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο στην ελληνική κοινωνία. Στην αρχή της εργασίας επιχειρείται ο διαχωρισμός των εννοιών μεταξύ της μητρικής, της δεύτερης και της ξένης γλώσσας, ενώ στη συνέχεια περιγράφεται η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας στο σύγχρονο ελληνικό πλαίσιο. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στο διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, με τις αρχές που το διέπουν και με τους στόχους που έχουν τεθεί. Η έννοια της διγλωσσίας απαρτίζει την εργασία αυτή, καθώς περιγράφονται οι συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική εκπαίδευση για τα δίγλωσσα παιδιά, καθώς και τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει η συνύπαρξη των γλωσσών μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στο θεωρητικό μέρος επιπρόσθετα αναφέρονται οι στάσεις των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αναφορικά με την πολυγλωσσία και το θεωρητικό μέρος κλείνει με εκτενή αναφορά στη διαγλωσσικότητα. Στη συνέχεια, στο ερευνητικό μέρος γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία της παρούσας εργασίας, στον σκοπό της, στις συμμετέχουσες και στο πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα η έρευνα. Ακολουθούν οι προτάσεις διδασκαλίας σε γενικότερο επίπεδο, ενώ η εργασία υπεισέρχεται στο θέμα των διδακτικών προτάσεων που είναι σύμφωνες με το πλαίσιο της διαγλωσσικότητα. Η εργασία καταλήγει με τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων και με τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει η αλλαγή στον σχεδιασμό της διδακτικής πράξης και η μετατόπιση στις στάσεις των εκπαιδευτικών.
  • This paper attempts to investigate the terms related to the teaching of Greek as a foreign language in the modern cross-cultural context. At the same time, teaching proposals are formulated in two mixed sections of the fifth grade. More specifically, after describing the modern cross-cultural context that now exists in Greek school classrooms, it is demonstrated the necessity of readjusting the teaching practice with the aim of developing the language skills and social integration of children with refugee and immigrant backgrounds in Greek society. At the beginning of the paper, the separation of the concepts between the mother, second and foreign language is attempted, while afterwards the learning of the Greek language as a foreign language in the modern Greek context is described. Then, reference is made to the intercultural model of education, with the principles that govern it and the goals that have been set. The concept of bilingualism makes up this work, as the conditions that prevail in Greek education for bilingual children are described, as well as the benefits that the coexistence of languages can provide within the educational context. The theoretical part additionally mentions the attitudes of teachers in the modern Greek educational system regarding multilingualism and the theoretical part ends up with an extensive reference to translangualism. Then, in the research part, reference is made to the methodology of this work, its purpose, the participants and the context in which the research took place. The following are the teaching suggestions at a more general level, while the paper enters into the topic of teaching suggestions that are in line with the framework of translangualism. This work ends with the commenting on the results and the benefits that can be given by the change in the planning of the teaching practice and the shift in the teachers' attitudes.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές