Γεωγραφικές- Κοινωνικές ποικιλίες και trash tv: Κριτική ανάλυση και εφαρμογή στην εκπαίδευση

Geographic- Social varieties and trash tv: Critical analysis and application in education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΡΤΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. ΛΙΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. Λιόσης Νικόλαος, Δελβερούδη Ρέα, Φλιάτουρας Ασημάκης
 9. Γλωσσικές ποικιλίες, στερεότυπα, YouTube, trash tv, κριτικός γραμματισμός, κριτική επίγνωση, πολυγραμματισμοί
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση/ ΑΔΕ62
 11. 3
 12. 53
 13. 23
 14. Απομαγνητοφωνήσεις, εικόνες
  • Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και ανάδειξη των αναπαραστάσεων της γλωσσικής ποικιλότητας στα κείμενα της μαζικής κουλτούρας. Το ενδιαφέρον μου θα επικεντρωθεί σε εκπομπές που έχουν προβληθεί από την ελληνική τηλεόραση  τη χρυσή εποχή της trash tv. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι διαλεκτικές ποικιλίες που υιοθετούνται από τους συμμετέχοντες συνιστώντας αυθεντική πραγμάτωση της γλωσσικής ποικιλότητας. 

   Αξιοποιώντας το υλικό από συγκεκριμένα βίντεο που προβάλλονται πλέον στην πλατφόρμα του YouTube, στόχος είναι να αποκωδικοποιηθούν α) οι γλωσσικές επιλογές τω συμμετεχόντων μέσω των οποίων δομούνται συγκεκριμένες γλωσσικές ταυτότητες (γεωγραφικές και κοινωνικές) β) οι στάσεις προς τις ποικιλίες και προς τους ομιλητές τους τις οποίες διαμορφώνει το κοινό μέσω της δυνατότητας για διάδραση που τους παρέχει το διιαδίκτυο γ) τα διάφορα σημειωτικά συστήματα με τη συνδρομή των οποίων καλλιεργούνται και αναπαράγονται στερεοτυπικές αντιλήψεις υπέρ της μονογλωσσίας και γλωσσικής ομοιογένειας που προωθούν τα κείμενα μαζικής κουλτούρας.

   Έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των κειμένων αυτών στη μετανεωτερική εποχή, καθώς και το ότι συνιστούν μια καινοτόμο πρακτική στην εκπαίδευση, με την παρούσα εργασία επιδιώκεται να ενισχυθεί η κριτική γλωσσική επίγνωση των μαθητών/τριων που αφορά στην αποδοχή της γλωσσικής ετερότητας και των γλωσσικών ταυτοτήτων. Συγκεκριμένα, διατυπώνονται διδακτικές προτάσεις αναφορικά με την αξιοποίηση των γλωσσικών ποικιλιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από τέτοιου είδους κείμενα, προκειμένου να καλλιεργηθεί ο κριτικός γραμματισμός, να απομυθοποιηθούν παγιωμένες αντιλήψεις σχετικά με τις γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες και τους χρήστες τους, καθώς και να υπάρξει επαφή του σχολικού λόγου με τον μη τυπικό, εξωσχολικό λόγο των μαθητών. Προς την κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί το διδακτικό μοντέλο των Πολυγραμματισμών, προκειμένου οι μαθητές/τριες να αναστοχάζονται και να υιοθετούν κριτική στάση απέναντι στα υπόρρητα νοήματα του κυρίαρχου λόγου των κειμένων μαζικής κουλτούρας. 


  • This work aims to study and highlight the representations of linguistic diversity through mass culture texts. Our interest will be focused on shows that have been featured on Greek television during the golden era of trash tv. In particular, the register varieties adopted by the participants will be analyzed, recommending an authentic realization of linguistic diversity.

   Utilizing the material from specific videos now shown on the YouTube platform, our aim are to decode a) the language choices of the participants through which specific linguistic identities (geographical and social) are structured, b) the attitudes formed by the audience through the possibility that the Internet provided to them though the internet in order to interact, c) the various semiotic systems with the help of which stereotyped notions in favor of monolingualism are cultivated and reproduced that promote mass culture texts. 

   Bearing in mind the importance of these texts in the post-modern era, as well as the fact that they constitute an innovative practice in education, this work seeks to strenghen the critical linguistic awareness of students, especially in the acceptance of linguistic varieties and the linguistic identity of individuals.

   The following are teaching suggestions regarding the use of linguistic varieties in the educational process, in order to cultivate critical literacy, to demystify entrenched perceptions and to bring the school language into contact with the non-formal extracurricular language of the students. in this direction, the didactic model of Multiliteracies will be used, so that the students reflect and adopt a critical attitude towards the underlying meanings of the dominant discourse of mass culture texts. 


 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.