«Διερευνώντας και αναλύοντας κριτικά το σχολικό γλωσσικό τοπίο (schoolscape): Μία μελέτη περίπτωσης. »

Exploring and critically analyzing the schoolscape: A case study. » (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙΣΙΜΙΣΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Γκαινταρτζή , Αναστασία
 8. Κανάκης, Κωνσταντίνος | Γκαραβέλας, Κωνσταντίνος
 9. Γλωσσικό τοπίο, σχολικό γλωσσικό τοπίο, κριτική ανάλυση λόγου, πολυγραμματισμοί
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 11. 12
 12. 17
  • Στη παρούσα εργασία ερευνώ το γλωσσικό τοπίο , και πιο συγκεκριμένα το σχολικό γλωσσικό τοπίο ενός δημοτικού σχολείου της Αττικής . Βασικό στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρατήρηση και ανάλυση του σχολικού γλωσσικού τοπίου και με τη συνδρομή της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, να οδηγηθούμε στην κατανόηση του σχολικού γλωσσικού τοπίου και στο ποιες ιδέες και μηνύματα θέλουν να μας μεταφέρουν οι δημιουργοί του. Συνεπώς η παρούσα εργασία εξετάζει τις διαφορετικές κοινωνιογλωσσικές και σημειωτικές επιλογές των 'δημιουργών' του σχολικού γλωσσικού τοπίου . Με τον όρο δημιουργοί του σχολικού γλωσσικού τοπίου αναφερόμαστε είτε στους εκπαιδευτικούς, είτε στους μαθητές/τριες είτε τέλος στο υπουργείο/ πολιτεία. Ειδικότερα, μέσα από την ανάλυση και την ερμηνεία αυτών των σημειωτικών επιλογών ανιχνεύονται οι διαφορετικές ταυτότητες που κατασκευάζονται. Η διερεύνηση αυτή αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο που δομείται και αποκαλύπτεται γλωσσικά , γνωσιακά και πολιτισμικά το συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο. Τέλος αυτή η μελέτη εξετάζει τις κοινωνικές πραγματικότητες που κατασκευάζονται μέσα από ένα σχολικό γλωσσικό τοπίο και τις γλωσσικές ιδεολογίες που προωθούνται.
  • With the present dissertation I explore a linguistic landscape, and more specifically a linguistic landscape of a primary school of Attica(schoolscape). The main goal of this study is the observation and analysis of the schoolscape using tools and methods from Critical Discourse Analysis. Through this analysis we can understand the schoolscape and what ideas and ideologies its creators want to convey to as. Therefore, this paper examines the different sociolinguistic and semiotic options of the ‘creators’ of the schoolscape . A creator can be a teacher, a student or even the ministry/ state. In particular, the analysis of these semiotic resources detects the identities that are constructed and the language ideologies that are promoted through the linguistic schoolscape.
 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές