Συμβολή στην μελέτη του επιστολικού λόγου: Σεφέρης και Μαρώ Αλληλογραφία Α ΄(1936-1940). Από την Θεωρία στην Πράξη της Γραφής

Contribution to the study of epistolary: Seferis and Maro Romantic Letters I (1936-1940) From Theory to Writing (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΙΛΙΩ ΜΠΕΧΡΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 60
 7. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. Αλεξίου, Βασίλης | Παπαργυρίου, Ελένη
 9. επιστολογραφία, λογοτεχνική επιστολογραφία, ερωτική επιστολογραφία, ύφος/υφολογία, περιγραφή, αφήγηση.
 10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ''ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ''
 11. 16
 12. 11
 13. επιστολογραφία, λογοτεχνική επιστολογραφία, ερωτική επιστολογραφία, ύφος/υφολογία, περιγραφή, αφήγηση.
  • Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο της διετούς φοίτησης μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και το επιστέγασμα του δημιουργικού αυτού πνευματικού ταξιδιού.

   Ευχαριστώ την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου κ. Γεωργία Καλογήρου την οποία γνώρισα στο μάθημα : Ελληνική Λογοτεχνία. Το μάθημα αυτό μου έδωσε το κίνητρο να ασχοληθώ στην Διπλωματική μου Εργασία με τον σπουδαίο Έλληνα νομπελίστα της Λογοτεχνίας μας Γιώργο Σεφέρη, τον οποίο πάντοτε θαύμαζα.

   Επειδή, όμως, τον γνώριζα αρκούντως ως ποιητή και λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας αλλά και λόγω των μαθημάτων του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος, η σκέψη μου οδηγήθηκε στον Σεφέρη ως πεζογράφο. Τελικά, κατέληξα στο να μελετήσω νοηματικά και κυρίως υφολογικά τις ερωτικές επιστολές του προς την σύντροφό του και μετέπειτα σύζυγό του Μαρώ.

   Η εργασία ξεκινά με την επιστολογραφία γενικά και με ιστορική αναδρομή αυτής, από την αρχαιότητα ως σήμερα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ερωτική επιστολογραφία και τέλος, η λογοτεχνική ερωτική επιστολογραφία καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

   Τα παιδικά χρόνια , η ενηλικίωση, η μόρφωση, το επάγγελμα, οι καταβολές, η οικογενειακή κατάσταση, άλλες ερωτικές σχέσεις των πρωταγωνιστών καθώς και το κοινωνικοιστορικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα η θέση της γυναίκας την εποχή εκείνη, μάς ενδιαφέρουν στο βαθμό που συνθέτουν την προσωπικότητα, την ψυχοσύνθεση και τις επιλογές ζωής αυτών και οδηγούν στην καλύτερη κατανόηση των επιστολών και στην ανάγκη που τις δημιούργησε.

   Ταυτόχρονα, μέσα από τις επιστολές διαφαίνονται όλα τα παραπάνω και έτσι τα πρόσωπα σκιαγραφούνται λεπτομερώς  ανακαλύπτοντας οι ίδιοι και αποκαλύπτοντας σε μας την προσωπική τους αλήθεια και τον αγώνα τους να την εκφράσουν και τελικά να την βιώσουν.

   Ευχαριστώ τον ‘Γιώργο και την Μαρώ’, αλλά και όλες/όλους που με ενέπνευσαν και με στήριξαν σ’ αυτή μου την μελέτη.

  • This Diploma Thesis was prepared within the framework of the Master's Program "Creative Writing" of the Hellenic Open University during the academic year 2022-23. It is the last stage of my two-year studies in this particular program and the culmination of this creative spiritual journey.

   I thank my supervisor, Mrs. Georgia Kalogirou, whom I met in the course: Greek Literature. This course gave me the motivation to work on my Diploma Thesis with the great Greek Nobel laureate of our Literature George Seferis, whom I have always admired.

   However, because I knew him well enough as a poet and because of my professional status and also because of the courses of this Master's Program, my thoughts were directed to Seferis as a prose writer. Finally, however, I ended up studying his love letters to his partner and later his wife, Maro, in terms of content and mainly in terms of style.

   The paper begins with Epistolography in general and with a historical review of it, from antiquity to the present day. Within this context, the romantic letter writing, finally the literary romantic letter writing and its special characteristics are included.

   The childhood, adulthood, education, profession, origins, family situation, other romantic relationships of the protagonists as well as the socio-historical context, such as for example the position of women at that time, interest us because they constitute the personality , their psyche and life choices and lead to a better understanding of the letters and the need that created them.

   At the same time, through the romantic letters, one can see all of the above and this way the persons are sketched in detail. So, they discover themselves; reveal to us their personal truth and their struggle to express it and finally experiencing it.

   I thank ‘Giorgos and Maro’, also everyone who inspired me and supported me in this study.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές