Γραμματική και Κριτικός Γραμματισμός: Η χρήση των ρηματικών προσώπων και των φωνών. Διδακτική πρόταση για την Γ τάξη Λυκείου.

Grammar and Critical Literacy: The use of person and voice. A teaching application for the senior class of High School. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 21 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Παναρέτου Ελένη
 8. κριτικός γραμματισμός, ρηματικά πρόσωπα, φωνές ρημάτων, διαφήμιση, Μοντέλο των Πολυγραμματισμών, συστημική λειτουργική γραμματική, γραμματική της οπτικής σύνθεσης, κριτική ανάλυση, κριτική γλωσσική επίγνωση
 9. ΑΔΕ60 Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς
 10. 1
 11. 36
 12. 2
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε σχεδιασμός και υλοποίηση διδακτικής εφαρμογής σύμφωνα με το Μοντέλο των Πολυγραμματισμών (Kalantzis & Cope,2001) στη Γ τάξη Λυκείου με την παράλληλη χρήση νέων τεχνολογιών. Για την εφαρμογή αυτή χρησιμοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κριτικής προσέγγισης, δύο διαφημιστικά μηνύματα με διαφορετικό περιεχόμενο το κάθε ένα. Πρόκειται για δύο καταναλωτικές διαφημίσεις με πληροφοριακό χαρακτήρα, οι οποίες ανακτήθηκαν από έγκυρο διαδικτυακό ιστότοπο αναπαραγωγής βίντεο‧ η πρώτη αφορά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και η δεύτερη την ιδιωτική ασφάλιση. Στη διδακτική εφαρμογή αυτή μελετάται η χρήση των ρηματικών προσώπων και φωνών μέσω πολυτροπικών κειμένων και ο ρόλος τους στη διαφήμιση. Προτείνεται να διδαχθεί σε συνδυασμό με τη διδασκαλία της θεματικής ενότητας της Διαφήμισης καθώς και τους Τρόπους Πειθούς στη διαφήμιση ως συμπληρωματικό υλικό για την ενίσχυση του Κριτικού Γραμματισμού. Για την ανάλυση των διαφημιστικών μηνυμάτων, αξιοποιήθηκε η Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday (Λύκου, 2000), ενώ για την ανάλυση των εικόνων η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού των Kress & van Leeuwen. Σκοπός της εργασίας ήταν η περαιτέρω εξοικείωση των μαθητών/τριων με τα πολυτροπικά κείμενα στο σχολικό περιβάλλον καθώς και η συνειδητοποίηση πως η διαφήμιση αποτελεί κατασκευή της πραγματικότητας και όχι αντανάκλαση της. Επιπλέον η παράλληλη οπτική και γλωσσική επεξεργασία στοχεύει στην απόκτηση κριτικής γλωσσικής επίγνωσης και κατανόησης του ρόλου της γλώσσας στην κατασκευή κοινωνικής πραγματικότητας ώστε να σταθούν οι μαθητές με κριτικό βλέμμα απέναντι στα διαφημιστικά προϊόντα.
  • In this dissertation, a design and implementation of teaching application according to the Model of Multiliteracies was attempted in the senior class of High School with the parallel use of new technologies. Two advertisements, from reliable global online video sharing and social media platform, were utilized for this specific application in order to reinforce a more critical approach. Despite the fact that the advertisements are completely different contentwise, both of them were produced to promote and introduce new products in the market. The first one is created in favor of a well known mobile network operator as the second in favor of Hellenic Association of Insurance Companies. This current teaching application studies the utilization of person and voice via multimodal texts in advertising. It is suggested to be taught in combination with the unit of Advertisment as well as the Methods of Suasion in advertising in the form of supplementary material so as to subserve Critical Literacy. The tools used for the analysis of the advertisements are Halliday’s Systemic Functional Grammar (Lykou,2000) as far as the written and spoken part is concerned, and Kress & van Leeuwen’s Grammar of Visual Design for the analysis of the visual texts. The main purpose of the following dissertation is to familiarize students more with the multimodal texts in school environment whilst help them comprehend that advertising does not form a reflection of reality but a construction of it. Furthermore, the blended approach of optical and linguistic processing aims in acquiring critical linguistic awareness by apprehending the role of language in the structure of social reality and enables students to observe with a critical eye the advertisements.
 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές