Λόγοι (discourses) για την έκφραση: προετοιμάζοντας και σχεδιάζοντας διδακτική παρέμβαση σε δραστηριότητες γραπτής έκφρασης στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γ’ Γυμνασίου - Α’ Λυκείου)

Discourses for expression: preparing and designing teaching intervention in writing expression activities in compulsory education (3rd grade of Secondary School - 1st grade of High School) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΙΜΟΝΙΑΝ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 275
 7. ΙΝΤΖΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΙΝΤΖΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου, Συστημική Λειτουργική Γραμματική, λόγοι, Πολυγραμματισμοί, Δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου/ Critical Discourse Analysis, Systemic Functional Grammar, discourses, Multiliteracies, Written speech activity
 10. ΑΔΕ 71
 11. 4
 12. 36
 13. 1

  • Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας συνίσταται στο πώς μπορεί να σχεδιαστεί διδακτική παρέμβαση για τη δραστηριότητα της παραγωγής γραπτού λόγου, λαμβάνοντας υπόψιν την άποψη των μαθητών/-τριών, των εκπαιδευτικών, των μελών της συντακτικής ομάδας των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (2021) και των θεωρητικών αρχών των ίδιων των ΠΣ (2021). Για την πληρέστερη απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος, αυτό επιμερίστηκε σε πέντε υποερωτήματα, τα οποία αποτελούν τους πέντε άξονες διερεύνησης στους οποίους επικεντρώθηκε η έρευνα. Ειδικότερα, αυτοί αφορούν: α) στην θεματολογία παραγωγής λόγου, β) στα κειμενικά ειδή-τύπους και επίπεδα ύφους, γ) στην έκφραση της προσωπικής άποψης, δ) στην συμμετοχή μαθητών/-τριών στην συλλογή υλικού για την παραγωγή λόγου και ε) στην αξιολόγηση και συνεργασία. Η ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν για κάθε έναν από τους παραπάνω άξονες βασίστηκε στην Κριτική Ανάλυση Λόγου και στη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Μ.Α.Κ Halliday. Τα πορίσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν αποτέλεσαν την βάση για τον σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης. Αυτή σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών, ακολουθώντας τα τέσσερα στάδια: τοποθετημένη πρακτική, ανοιχτή διδασκαλία, κριτική πλαισίωση και μετασχηματισμένη πρακτική (Kalantzis & Cope, 2001: χ.σ.)

  • The objective of the present work is to define the ways that an educational intervention could be incorporated into the written speech activity. In order to achieve this goal the views of students, teachers and the members of the editorial team of the new study program (2021) as well as those of the conceptual designs of the study programs were taken into consideration.  For a more complete answer to the research question, it was deemed necessary to divide it into five sub-questions, which constitute the five axes of inquiry on which the research was focused. Specifically the sub-questions are consisted of: a) the topic of speech production, b) genres and levels of style, c) the expression of personal opinion, d) the participation of students in the collection of material for speech production and e) the procedure of evaluation and collaboration between students. The analysis of the given answers for each of the above axes was based on the Critical Discourse Analysis and the Systemic Functional Grammar of M.A.K Halliday. The findings obtained from the analysis of the answers provided formed the basis for the planning of the teaching intervention. This was designed within the Pedagogy of Multiliteracies, following the four stages: situated practice, open teaching, critical framing and transformed practice (Kalantzis & Cope, 2001) 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές