Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Βέροιας: Ένα διδακτικό σενάριο Τοπικής Ιστορίας

The Holocaust of the Jews of Veria: A teaching scenario of Local History (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΪΚΟΓΛΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. Βλαχάκη, Μαρία
 8. Καβάλα, Μαρία, Γαζή Φωτεινή
 9. Ολοκαύτωμα Εβραίων στη Βέροια, τοπική ιστορία, μετασχηματισμός στάσεων μαθητών, εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 10. Ιστορία και εκπαίδευση
 11. 2
 12. 37
 13. 14
  • Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η σύνδεση της τοπικής ιστορίας με τη γενική και την παγκόσμια και ειδικότερα πώς ένα γεγονός που σημάδεψε την ιστορία της ανθρωπότητας, το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, συνδέεται με την ιστορία της πόλης. Στην προσπάθειά μου αυτή ανίχνευσα τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών/τριων, σχετικά με το ζήτημα του Ολοκαυτώματος των Βεροιωτών Εβραίων με την αξιοποίηση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου με ανατροφοδότησαν στον σχεδιασμό του συγκεκριμένου, διδακτικού σεναρίου. Η παρούσα εκπαιδευτική πρόταση σχεδιάστηκε με στόχο να αναδειχθεί το τραυματικό παρελθόν της πόλης, το οποίο είναι λησμονημένο και αποσιωπημένο. Οι μαθητές/τριες καλούνται να γίνουν μικροί ιστορικοί, να ερευνήσουν διαφορετικά είδη πηγών και να μετασχηματίσουν στάσεις και αντιλήψεις. Με την καλλιέργεια της ιστορικής ενσυναίσθησης οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να αποδέχονται τον «άλλο», σε μια εποχή, κατά την οποία η μη αποδοχή του διαφορετικού αποτελεί καθημερινό φαινόμενο.

  • The present work attempts to connect  the local history with the general and global one and, more specifically, show how an event that marked the history of humanity, the Holocaust of Jews, is related to the history of the city. In my effort to support the latter, I have tracked former knowledge of my students, in relation to the issue of the Holocaust of the Jews of Veria, with the use of a questionnaire. The results of the questionnaire gave me feedback on the design of the particular teaching scenario. The present educational proposal aims to highlight the traumatic past of the city, which is forgotten and silenced. The learners are called to become little historians, search different kinds of sources and transform attitudes and perceptions. By cultivating historic empathy, the students are taught to accept man as “the other”, in an era in which not accepting what is different is an everyday phenomenon.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές