«Θηλυκότητα και παραφροσύνη: Νοητικά διαταραγμένοι γυναικείοι χαρακτήρες στην ελληνική πεζογραφία 19ου-20ου αι.»

“Femininity and insanity: mentally disturbed female characters in the Greek prose of the 19th-20th century” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΤΣΙΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. ΚΙΟΣΣΕΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 8. Κιοσσές, Σπυρίδων | Μυρογιάννης, Ευστράτιος | Πατερίδου, Γεωργία
 9. Πεζογραφία, νοητική διαταραχή, «τρέλα», γυναικείοι λογοτεχνικοί χαρακτήρες,Prose, mental disorder, madness, female literary characters
 10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΔΓΡ)
 11. 1
 12. 61
 13. 59
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση, η μελέτη και η ανάδειξη όψεων της διανοητικής διαταραχής λογοτεχνικών ηρωίδων της ελληνικής πεζογραφίας κατά τη χρονική περίοδο που εκτείνεται από τον 19ο αι. μέχρι τον 20ο αι. Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα και ανάλυση περιεχομένου 28 ενδεικτικών πεζογραφικών κειμένων, διηγημάτων και μυθιστορημάτων, θα επιχειρηθεί η προσέγγιση της θεματικής της «τρέλας» ειδικότερα των γυναικείων λογοτεχνικών χαρακτήρων. Η επιλογή και η ανάλυση τους έγινε σύμφωνα με τις αναφορές τους σε λογοτεχνικές ηρωίδες που παραφρόνησαν, στην ύπαρξη κοινών μοτίβων, αιτίων και συμπτωμάτων, αλλά και στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους παράγοντες που πυροδοτούν την παραφροσύνη, ώστε να καταδειχθεί η διακειμενικότητα στις πεζογραφικές απεικονίσεις της «τρέλας». Επίσης, γίνεται λόγος για τους παράγοντες διαφοροποίησής τους που σχετίζονται τόσο με τα κοινωνικοιστορικά συμφραζόμενα του συγγραφέα, την κοσμοθεωρία του και τα λογοτεχνικά ρεύματα, που τον επηρεάζουν, όσο και με την κοινωνική αντιμετώπιση της νοητικά ασθενούς ηρωίδας.

   Η μελέτη των πεζογραφικών κειμένων έγινε βάσει της μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) με κατηγοριοποίηση αιτιών, συμπτωμάτων και μοτίβων λογοτεχνικής απεικόνισης της παραφροσύνης, ώστε να εξαχθούν αντικειμενικά και επαληθεύσιμα συμπεράσματα, στον βαθμό που είναι δυνατόν, καθώς τα έργα τέχνης επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες και αναλύσεις.

  • The purpose of this thesis is the investigation, study and highlight of the aspects of the mental illness of literary heroines of Greek prose during the time period spanning from the 19 th to the 20 th century. Through the bibliographic research and content analysis of 28 indicative prose texts, short stories and novels, with common thematic core, an attempt will be made to approach the theme of “madness” especially of female literary characters. Their selection and analysis was done according to their references to literary heroines who went insane, the existence of common patterns, causes and symptoms, but also stereotypical perceptions of the factors that trigger insanity, in order to demonstrate the intertextuality in prose depictions of “madness”. Also, there is mention of their differentiating factors related both to the socio-historical context of the author, his worldview and the literary currents that influence him, as well as to the social treatment of the mentally ill heroine. The study of the prose texts was done based on the method of content analysis by categorizing causes, symptoms and patterns of literary depiction of insanity, in order to draw objective and verifiable conclusions, to the extent possible, as works of art are subject to multiple interpretations and analyses.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές