Σχέση ιστορίας και μυθιστορήματος. Το ιστορικό μυθιστόρημα στη διδασκαλία της ιστορίας. Διδακτικό σενάριο: Μικρασιατική καταστροφή

The relatioship between history and novel. The historical novel in the teaching of history. Lesson script:The Asia Minor Disaster (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΗΔΑ ΒΟΥΤΣΑΡΙΔΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. ΜΠΟΧΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. Βλαχάκη Μαρία, Αποστολίδου Ελένη
 9. Ιστορικό μυθιστόρημα, Μικρασιατική καταστροφή, διδακτικό σενάριο
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 1
 12. 33
 13. 8
 14. Περιέχει εικόνες
  • Η παρούσα εργασία συνδυάζει δύο αντικείμενα που αποτελούν προσωπικό μου ενδιαφέρον, την Ιστορία και τη Λογοτεχνία. Η εργασία επικεντρώνεται κυρίως στη σχέση ιστορίας και ιστορικού μυθιστορήματος και στο κατά πόσο το δεύτερο μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της σχολικής ιστορίας. Σκοπός μου ήταν να αναλύσω τον τρόπο με τον οποίο ένα ιστορικό γεγονός ενσωματώνεται μέσα στην λογοτεχνική αναπαράσταση, κατά πόσο μπορεί αυτή η αναπαράσταση να αποτελέσει ένα μεθοδολογικό εργαλείο στη φαρέτρα της ιστορικής έρευνας και διδασκαλίας και τον βαθμό στον οποίο σχετίζεται με έννοιες όπως μνήμη και ταυτότητα. Η εργασία πραγματεύεται το ιστορικό γεγονός της Μικρασιατικής καταστροφής και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται μέσα από τρία λογοτεχνικά έργα. Η επιλογή του συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος έγινε με γνώμονα την επιρροή που είχε στην εξέλιξη του νεότερου ελληνικού κράτους, με τα πολιτικά και κοινωνικά αποτελέσματα της ήττας και της προσφυγικής κρίσης, απόρροια της αποτυχημένης εκστρατείας, να διαμορφώνουν τον σύγχρονο χάρτη της χώρας. Δεδομένου ότι η επίσημη ιστορία ενός κράτους λειτουργεί μεν ενοποιητικά ως μέσο καλλιέργειας της εθνικής συνείδησης αλλά ταυτόχρονα και διχαστικά ως μέσο πολιτικής και ιδεολογικής χειραγώγησης και δεδομένου ότι συχνά έχει μετατραπεί σε πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων, η προσέγγισή της μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεπαρκής ή και παραπλανητική. Γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκαν έργα από έναν Έλληνα, έναν Τούρκο και έναν Αμερικανό συγγραφέα, σε μια προσπάθεια σφαιρικής θέασης του γεγονότος. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια πρόταση για διαθεματική μελέτη της Μικρασιατικής καταστροφής. Αναλύεται ένα διδακτικό σενάριο που συνδυάζει τη μελέτη του ιστορικού γεγονότος στη Γ΄ Γυμνασίου με τα τρία λογοτεχνικά βιβλία που αναλύθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα φύλλα εργασίας του διδακτικού σεναρίου.

    

  • The present paper combines two objects in which I am personally interested – History and Literature. It focuses mainly on the relationship between history and the historical novel and to what degree the latter may be utilized in the teaching of history in schools. My goal is to analyze the way a historical event is incorporated into a literary representation, in order for that representation to constitute a methodological tool in the toolbox of historical research and teaching; and to what degree this is related to concepts such as memory and identity. The study deals with the historical event of the Asia Minor disaster and the way this is portrayed through three literary works. This historical event was chosen considering the impact this had on the evolution of the modern Greek State, with the political and social effects of the defeat and the refugee crisis, brought on by the failed campaign, in shaping the contemporary map of the country. Given that the official history of a state functions both in a unifying manner by cultivating a national consciousness and, at the same time, divisively, as a means of political and ideological manipulation; and given that frequently it has been converted into a field of political disputes, this official approach can be deemed as insufficient or, even, as misleading.  Therefore, works by a Greek, a Turkish and an American author were chosen, in an attempt to view the event globally. The second chapter presents a proposal for an interdisciplinary study of the Asia Minor Disaster. A lesson script is analyzed combining the study of the historical event in the 9th grade (3rd class of High School) with the three literary books, which were analyzed in the first chapter. The appendix contains work sheets for the lesson script.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές