Στάσεις απέναντι στις νεοελληνικές διαλέκτους: Σύγκριση ανάμεσα στο θεσσαλικό ιδίωμα και την κρητική διάλεκτο

Linguistic attitudes towards the Modern Greek dialects: Comparison between the Thessalian and the Cretan dialects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. ΤΖΑΚΩΣΤΑ, ΜΑΡΙΝΑ | ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ
 9. γεωγραφικές ποικιλίες | γλωσσικές στάσεις | θεσσαλικό ιδίωμα | κρητική διάλεκτος | dialects
 10. ΑΔΕ62: ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 11. 3
 12. 59
 13. 16
 14. Γραφήματα, Πίνακες
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνώνται οι γλωσσικές στάσεις απέναντι στις γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες της νέας ελληνικής γλώσσας και συγκεκριμένα οι στάσεις ως προς το θεσσαλικό ιδίωμα και την κρητική διάλεκτο. Απώτερος στόχος της εργασίας και της έρευνας που διεξήχθη, είναι οι στάσεις των ομιλητών της νέας ελληνικής προς τους φυσικούς διαλεκτόφωνους ομιλητές της κρητικής διαλέκτου και του θεσσαλικού ιδιώματος και κατά πόσο αυτές αντανακλούν τα μεταγλωσσικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν απέναντι σε αυτές τις δύο ποικιλίες. Σε θεωρητικό επίπεδο περιγράφονται οι ποικιλίες της γλώσσας και γίνεται η διάκριση των διαλέκτων και των ιδιωμάτων της νέας ελληνικής καθώς και ο τρόπος διαμόρφωσης των γλωσσικών στάσεων μέσω των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που επικρατούν σε κάθε γλωσσική κοινότητα. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την έρευνα η οποία υλοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων ατομικής συμπλήρωσης. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 105 άτομα, που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες των 20-40 και 41-60 ετών.

  • This current master’s thesis studies the linguistic attitudes towards the geographical linguistic varieties of the Modern Greek language, specifically the attitudes towards the Thessalian and the Cretan dialects. Finally, a research based on questionnaire is conducted in order to examine the attitudes of speakers of Modern Greek towards the natural dialect speakers of the Cretan dialect and the Thessalian variety and whether they reflect the meta-linguistic stereotypes and prejudices that exist towards these two varieties. On the theoretical level, we discuss about the modern Greek dialects and their main characteristics, as well as the way in which linguistic attitudes are formed through the stereotypes and prejudices prevailing in each linguistic community. The research part of the thesis presents the data collected from the survey, which conducted via individual questionnaires. 105 people (20-40 and 41-60 years old) participated voluntarily in the survey.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές