«Η σχέση πατέρα-κόρης και η αναπαράστασή της σε εμβληματικά θεατρικά κείμενα: Ο Βασιλικός του Αντ. Μάτεση, Στέλλα Βιολάντη του Γρηγ. Ξενόπουλου και Το Φιντανάκι του Π. Χορν»

“Τhe father-daughter relationship and its representation in iconic theatrical texts O Vasilikos by Ant. Matesis, Stella Violanti by Grig. Xenopoulos and To Fidanaki by P. Horn” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΓΕΝΙΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. Δημάκη-Ζώρα, Μαρία
 8. Ιωαννίδης, Γρηγόριος
 9. Πατέρας-κόρη, κοινωνικός ρόλος, Αντώνιος Μάτεσης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Παντελής Χορν.
 10. Δημιουργική Γραφή / θεατρική γραφή ΔΓΡ60
 11. 331
 12. 25
 13. 4
 14. -
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη σχέση πατέρα-κόρης και την αναπαράστασή της σε εμβληματικά θεατρικά κείμενα. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα έργα Ο Βασιλικός του Αντ. Μάτεση, Στέλλα Βιολάντη του Γρηγ. Ξενόπουλου και Το Φιντανάκι του Π. Χορν, τα οποία επιλέχθηκαν με βάση τον κοινό θεματικό τους άξονα και την καθοριστική τους συμβολή στη νεοελληνική σκηνή. Καθώς η εργασία εστιάζει σε τρία δραματικά κείμενα, στην εισαγωγή κρίθηκε σκόπιμο να εντοπιστούν οι διαφορές του θεατρικού από το αφηγηματικό κείμενο και στη συνέχεια να αναλυθούν τα ειδολογικά χαρακτηριστικά του θεατρικού λόγου. Παράλληλα, δίνονται πληροφορίες για τη μεθοδολογία με την οποία θα προσεγγιστούν τα κείμενα. Στη δεύτερη ενότητα, γίνεται αναφορά στη βιογραφία του εκάστοτε συγγραφέα όπως και αναλυτική προσέγγιση των έργων που επικεντρώνεται η εργασία. Στην τρίτη ενότητα, περιγράφεται λεπτομερώς το δίπολο πατέρα-κόρης. Με αναφορές μέσα από το ίδιο το δραματικό κείμενο, σκιαγραφούνται αναλυτικά οι ήρωες και οι ηρωίδες. Στην τέταρτη ενότητα, ακολουθεί συγκριτική θεώρηση των θεατρικών προσώπων (πατεράδων και θυγατέρων), με συνεξέταση του κοινωνικού ρόλου και με βάση το αφηγηματικό μοντέλο του Greimas και την ανάλυση του εκάστοτε δραματικού χαρακτήρα σύμφωνα με αυτό. Στα συμπεράσματα, γίνεται μία σύνοψη των θεμάτων που προηγήθηκαν και παρατίθενται διαπιστώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τη συνανάγνωση των τριών δραματικών κειμένων. Τέλος, στο δημιουργικό μέρος, με αφορμή τα δοθέντα κείμενα, δημιουργήθηκε ένα τέταρτο πρωτότυπο θεατρικό έργο. Με αντίστοιχη θεματολογία, το δράμα επικεντρώνεται στη σχέση ενός πατέρα με την κόρη του, τοποθετημένο στη σύγχρονη εποχή.

  • This paper deals with the father-daughter relationship and its representation in modern Greek dramas. Specifically, the works of O Vasilikos by Ant. Matesis, Stella Violanti by Grig. Xenopoulos and To Fidanaki by P. Horn, which were chosen based on their common theme, their axis and their decisive contribution to the modern Greek scene. While the work focuses on three dramatic texts, in the introduction it was considered appropriate to identify the differences of the play from the narrative text and then to analyze the specific characteristics of the theatrical speech. At the same time, information is given on the methodology with which the texts are approached. In the second section, reference is made to biography of each author as well as an analytical approach to the works where the work is focused. In the third section, the father-daughter dipole is described in detail. With references from within the dramatic text itself, the heroes and heroines are outlined in detail. ln the fourth section, follows a comparative consideration of the theatrical figures (fathers and daughters), with consideration of the social role and based on the narrative Greimas' model and the analysis of each dramatic character according to this. In the conclusions, a summary of the preceding topics is made and the findings, which result from the joint reading of the three dramatic textes. Finally, in the creative part, following the theme of the given texts, an original play was created. It focuses on a father's relationship with his daughter, set in modern times.   


 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές