Πτώσεις και προθετικές φράσεις στην ελληνική και τη ρωσική: αντιπαραβολική μελέτη

Case and prepositional phrases in Greek and Russian language. Comparative study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Γεώργιος Κοτζόγλου
 8. Κοτζόγλου, Γεώργιος | Ρεβυθιάδου, Ανθούλα | Τσόκογλου, Αγγελική
 9. πτώσεις, ονοματική φράση, πρόθεση, προθετική φράση
 10. Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς/ΑΔΕ60
 11. 4
 12. 15
 13. πίνακες
  • Η παρούσα εργασία εστιάζει στις πτώσεις και στις προθετικές φράσεις της ελληνικής και της ρωσικής. Στόχος είναι η εξέταση του πτωτικού συστήματος της ρωσικής και η συγκριτική του αντιπαραβολή με το αντίστοιχο της ελληνικής, με σκοπό τη διδασκαλία. Αρχικά μελετάμε την λειτουργία των πτώσεων και των προθετικών φράσεων στη γλώσσα. Έπειτα, αναλύονται οι πτώσεις της ελληνικής και της ρωσικής γλώσσας με βάση τα γραμματικά τους χαρακτηριστικά και τις συντακτικές τους λειτουργίες αναφορικά με τα ονόματα. Στη συνέχεια εξετάζουμε την κατανομή και τη λειτουργία των προθετικών φράσεων των δυο γλωσσών, καθώς σε αυτές είναι δυνατόν να εκχωρούνται λειτουργίες που πρωτοτυπικά επιτελούν οι πτώσεις. Όπως οι πτώσεις, έτσι και οι προθετικές φράσεις μπορεί να λειτουργούν ως κατηγορούμενο, συμπλήρωμα αλλά και προσδιορισμός. Επομένως, στη συγκεκριμένη εργασία εκτός από τη μορφή της πτώσης εξετάζονται οι σημασίες και οι λειτουργίες των προθέσεων. Στην αντιπαραβολική εξέταση, που ακολουθεί, φαίνεται ότι αυτό που η ρωσική εκφράζει με πτώση στην ελληνική ορισμένες φορές αποδίδεται με προθετική φράση. Το αποτέλεσμα της αντιπαραβολικής αυτής μελέτης, πιθανόν, θα βοηθήσει στη διδασκαλία των πτώσεων και των προθέσεων της ρωσικής, καθώς, στην παρούσα εργασία δίνεται έμφαση στις γραμματικές και σημασιολογικές λειτουργίες των πτώσεων και των προθετικών φράσεων της ρωσικής που ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα κατά την εκμάθηση τους από Έλληνες. Τέλος, διατυπώνουμε μια διδακτική πρόταση και παραθέτουμε κάποιες ασκήσεις για τις πτώσεις της ρωσικής.


  • This study focuses on the cases and prepositions in the Greek and Russian languages. The aim of the present study is to examine the case system of Russian and its comparative comparison with that of Greek for the purpose of teaching. Firstly, we study the function of cases and prepositional phrases in the language. Then, the cases of the two languages were analyzed based on their grammatical features and their syntactic functions regarding the nouns. Next, we examine the distribution and function of preposition phrases of the two languages, because the preposition phrase as well case perhaps performs the same function. Like cases preposition phrases can function as a predicate, compliment but also as a qualifier. Therefore, in this study in addition to the forms of the case, we moreover examine the meaning and functions of propositions. In the text study of the comparison, which follows, appears that what Russian expresses with a case, in Greek is rendered with a preposition phrase. The result of the comparison study is to assist in the process of teaching Russian cases, emphasizing the grammatical and semantic functions of Russian cases that may create a problem or confusion when studied by Greek students. At the end we quote a teaching proposal and give some exercises on the Russian case system.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές